nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnymDz.Urz.MZ.07.03.07
zmiana Dz.Urz.MZ.07.10.31


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu
ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1, 2 i 5 lit. a, b, d, e, g – j, l, m, o, r, s, u, w, oraz za wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo –dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Błędowski, pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Krowiak, radca generalny w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Łucja Andrzejczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
b) Alina Baran, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego, zastępca dyrektora Departamentu Statystyki i Usług,
c) Katarzyna Blicharczyk – Ożga, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,
d) Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
e) Daria Gajewska, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dyrektor Departamentu Prawnego,
f) Anatol Gołąb, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
g) Józefa Hrynkiewicz, pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
h) Aleksander Kotlicki, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
i) Justyna Loth-Twarogowska, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, naczelnik Wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej,
j) Iwona Molenda-Detyna, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, główny specjalista w Departamencie Podatków Dochodowych,
k) Włodzimierz Pisarski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
l) Witold Preiss, radca prawny, przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, j w
m) Jacek Putz, pracownik dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
n) Jolanta Skolimowska, zastępca dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
o) Marek Stodolny, doradca,
p) Elżbieta Szwałkiewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
r) Grażyna Śmiarowska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej,
s) Małgorzata Święchowicz – Litwiniec, radca prawny,
t) Izabela Trojanowska, dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
u) Barbara Więckowska, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej,
w) Małgorzata Winter, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
z) Barbara Witkowska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
za) Krzysztof Włodarczyk, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zastępca dyrektora Wydziału Programowania, Ewaluacji i Komunikacji Społecznej,
zb) Joanna Zielińska, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.
2. Zespół w pracach wykorzystuje dokumenty zgromadzone i opracowane przez Zespół
do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny.
2. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, opracowany projekt ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9.

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Zespołu, członkowie Zespołu lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6485 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.