nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywnościDz.Urz.MZ.07.03.08
zmiana z dnia 3 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania
projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiadający wiedzę w zakresie znakowania środków spożywczych;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
b) przedstawiciel Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
c) przedstawiciel Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej,
d) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
e) przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od liczby złożonych wniosków, o których mowa w § 5 ust.1.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
5. O terminie posiedzenia członkowie Zespołu są powiadamiani co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
6. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i członkowie Zespołu uczestniczący w posiedzeniu.
7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, zwanej dalej „projektem listy”.
2. Na projekcie listy nie umieszcza się oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do zmniejszenia ryzyka chorób oraz rozwoju i zdrowia dzieci.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Zespół realizuje poprzez:
1) przyjmowanie wniosków o wpisanie oświadczeń zdrowotnych na projekt listy;
2) sprawdzanie kompletności i prawidłowości złożonego wniosku;
3) dokonywanie wpisu na projekt listy, odrzucenie wniosku albo pozostawienie wniosku bez rozpoznania, w przypadkach wskazanych w zarządzeniu.

§ 5.

1. Zespół przyjmuje wnioski o wpisanie oświadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 4 ust.1, na projekt listy złożone wraz z załącznikami:
1) w terminie do dnia 31 października 2007 r.;
2) w dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD-ROM), do Głównego Inspektora Sanitarnego;
3) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Załącznikami do wniosku, o których mowa w ust.1, są:
1) opinia właściwej, ze względu na zakres zadań określonych statutem, jednostki badawczo – rozwojowej;
2) dowody naukowe, potwierdzające zasadność stosowania oświadczenia zdrowotnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie określonego środka spożywczego.
3. Zespół odrzuca wniosek zawierający oświadczenie zdrowotne, o którym mowa w
§ 4 ust. 1, identyczne w treści z oświadczeniem zdrowotnym wpisanym na projekt listy przed datą złożenia wniosku oraz pisemnie informuje wnioskodawcę o tym fakcie.
4. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte we wniosku.
5. Zespół nie ponosi kosztów wydania opinii i opracowania dowodów naukowych, o których mowa w ust. 2.

§ 6.

1. Zespół po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości złożonego wniosku:
1) wpisuje oświadczenie zdrowotne zawarte we wniosku na projekt listy;
2) odrzuca wniosek;
3) pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę na piśmie.
2. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony bez wymaganych załączników, Zespół wyznacza wnioskodawcy dodatkowy, 14-dniowy termin, do uzupełnienia braków, o czym pisemnie informuje wnioskodawcę.
3. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2, skutkuje odrzuceniem wniosku. Ponowne rozpatrzenie przez Zespół wniosku dotyczącego tego samego oświadczenia zdrowotnego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony z kompletem wymaganych załączników w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4. Zespół pozostawia wniosek bez rozpoznania w przypadku:
1) gdy wniosek dotyczy oświadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 4 ust. 2;
2) nieprawidłowego wypełnienia wniosku.

§ 7.

Przyjęcie wniosku oraz wpisanie oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, na projekt listy jest bezpłatne.

§ 8.

Zespół umieszcza na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
1) wzór formularza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
2) wykaz oświadczeń zdrowotnych będących przedmiotem wniosków złożonych do Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 9.

1. Przewodniczący Zespołu przekazuje projekt listy Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
2. Główny Inspektor Sanitarny, działając z upoważnienia Ministra Zdrowia, zatwierdza projekt listy i przesyła krajową listę oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności do Komisji Europejskiej.

§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Załączniki do dokumentu : zal_klozdz_13022007p.pdf zal_klozdz_13022007p.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6603 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.