nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiegoDz.Urz.MZ.07.03.09

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851,
z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 55, z 2004 r. Nr 14, poz. 112 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Oddział Administracyjny,
b) Oddział Ekonomiczny;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Oddział Laboratoryjny w Przemyślu,
b) Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie,
c) Oddział Laboratoryjny w Sanoku,
d) Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,
e) Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;
3) Dział Nadzoru:
a) Oddział Epidemiologii,
b) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
c) Oddział Higieny Komunalnej,
d) Oddział Higieny Pracy,
e) Oddział Higieny Radiacyjnej,
f) Oddział Higieny Transportu,
g) Oddział Higieny Żywności i Żywienia,
h) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
4) Oddział do Spraw Systemów Jakości;
5) Oddział Kadr i Szkoleń;
6) Oddział Organizacyjno-Prawny;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Statystyki;
9) Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
14) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
15) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
16) Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;
7) Oddział Laboratoryjny;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;
6) Laboratorium;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
14) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
15) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
16) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Laboratorium;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Laboratorium Mikrobiologii i Analiz Fizyko-Chemicznych;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Ekonomiczna,
b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łańcucie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń;
11) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
12) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
13) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
14) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
15) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
16) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
17) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;
18) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
19) opracowywanie projektów planów oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.”,
c) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej i Informacji;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
5) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;
7) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
10) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
15) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;
7) Oddział Laboratoryjny;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
4) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Służb Pracowniczych;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;
21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”,
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, 1225 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3802 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.