nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do przeprowadzenia kontroli Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w WarszawieDz.Urz.MZ.07.05.13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 marca 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do przeprowadzenia
kontroli Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Ekspertów do przeprowadzenia kontroli Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie w związku z przeszczepem krwi pępowinowej choremu na ostrą białaczkę szpikową, zwany dalej ,,Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej;
2) Członkowie:
a) prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki – Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach,
b) prof. dr hab. Andrzej Lange – Krajowy Konsultant w dziedzinie Immunologii Klinicznej,
c) prof. dr hab. Wojciech Noszczyk – przedstawiciel Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
d) prof. dr hab. Leszek Pączek – przedstawiciel Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
e) prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż – przedstawiciel Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
2. W pracach Zespołu bierze udział Jarosław Pinkas - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy przeprowadzenie kontroli Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie w związku z przeszczepem krwi pępowinowej choremu na ostrą białaczkę szpikową Bartoszowi M. przez prof. dr hab. Wiesława Jędrzejczaka, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Hematologii, Kierownika Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie.
2. Zespół przeprowadza kontrolę na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89).
3. Zespół jest uprawniony do wglądu do dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach; posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
3. Decyzje Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy udziale wszystkich członków Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 5.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3895 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.