nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.07.04.10

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a-e, g-j oraz l-n wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu: Bolesław Piecha – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu: Anna Widarska - główny specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Tomasz Berdyga - Zastępca Dyrektora Instytutu Kardiologii do Spraw Ekonomicznych,
b) Joanna Cichoń - Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,
c) Jan Czeczot - Wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
d) Zbigniew Dworzecki – pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
e) Jan Kawulok - Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
f) Dagmara Korbasińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
g) Jarosław Kozera - Wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
h) Jacek Łukomski - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
i) Krzysztof Opolski – pracownik naukowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
j) Wojciech Przybylski - Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Końskich,
k) Władysław Puzoń - Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
l) Grzegorz Szpyrka - Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
m) Tadeusz Trędota - Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie,
n) Elżbieta Woźniewska – Dyrektor Finansowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie założeń nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej;
2) przygotowanie projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na podstawie założeń, o których mowa w pkt 1.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) powoływanie, spośród członków Zespołu lub osób, o których mowa w § 3, grup roboczych do wykonania określonego zadania;
4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej ,,Ministrem”, o bieżącej działalności Zespołu;
5) przedstawianie Ministrowi pisemnego raportu o wynikach prac Zespołu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia jego prac.
3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
6. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, członkowie Zespołu lub osoby określone
w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie, na podstawie zawartej umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność.

§ 9.

Zespół zakończy wykonywanie zadań, o których mowa w § 4, w terminie do dnia 30 września 2007 r.

§ 10.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4018 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.