nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziDz.Urz.MZ.07.05.16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 97, z 2005 r. Nr 18, poz. 95 oraz z 2006 r. Nr 13, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Regionalne Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Dział Administracyjno-Techniczny;
2) Dział Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
3) Dział Dawców i Ekspedycji;
4) Dział Finansowo-Księgowy;
5) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
6) Dział Pobierania i Propagowania Honorowego Krwiodawstwa;
7) Dział Preparatyki;
8) Dział Zapewnienia Jakości i Sprawozdawczości;
9) Bank Tkanek i Komórek;
10) Hurtownia Farmaceutyczna;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadr;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4858 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.