nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze mista Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 marca 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 28 marca 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
M.Horodecka@gis.gov.pl


PROJEKTROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia .............................. 2007 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania
w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze mista Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się, na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim, obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym przeciw zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej), zwany dalej „obowiązkiem szczepienia”.
2. Obowiązek szczepienia obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 11 do 19 lat, zamieszkałych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim.

§ 2.

Obowiązkowi szczepienia nie podlegają osoby zaszczepione wcześniej przeciwko zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej) z użyciem szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty- Neisseria meningitidis typ C, u których wykonanie szczepienia zostało udokumentowane.

§ 3.

1. Szczepienia ochronne przeciw zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej) wykonują podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę nad osobami, o których mowa w § 1 ust. 2 i organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy użyciu szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty- Neisseria meningitidis typ C.
2. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, podmioty, o których mowa w ust. 1, ustalają zapotrzebowanie na szczepionki, z uwzględnieniem liczby osób objętych obowiązkiem szczepienia oraz liczby osób zwolnionych z tego obowiązku.
3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, jest niezwłocznie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 4.

Przy wykonywaniu szczepień ochronnych przeciw zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej) stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych, oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

§ 5.

Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych przeciw zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej) sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz.924).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
U z a s a d n i e n i eZgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach minister właściwy do spraw zdrowia w przypadku wystąpienia określonych chorób zakaźnych i zakażeń może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, jednolite procedury postępowania w celu ich zwalczania wobec osób chorych, zakażonych lub osób narażonych na czynniki zakaźne wywołujące te choroby lub zakażenia, uwzględniając w szczególności sposób diagnozowania, leczenia i zapobiegania powstawaniu antybiotykooporności.

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu brzeskiego w województwie opolskim ogniska epidemicznego zakażeń meningokokowych, zwłaszcza w wymienionym przedziale wiekowym, zaistniała konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zwalczenie zaistniałego zagrożenia poprzez uodpornienie na zakażenie osób najbardziej narażonych na zakażenie.

Mając na uwadze obecny stan wiedzy medycznej, należy stwierdzić, iż jedyną procedurą, która doprowadzi do ustabilizowania sytuacji na wskazanym obszarze, będzie procedura poddania obowiązkowym szczepieniom grupy osób najbardziej narażonych na zakażenie.

Wskazaniem do podjęcia akcji szczepień są kryteria międzynarodowe odnośnie zapadalności na chorobę meningokokową w populacji, które wynoszą według norm międzynarodowych 10 zachorowań na 100 tysięcy ludności. W tym przypadku kryteria te zostały ponad dwukrotnie przekroczone.
Projekt rozporządzenia stanowi ramy prawne regulujące kwestię nałożenia obowiązku poddania się szczepieniu.

Uwzględniając treść art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. N 62, poz. 718, z późn. zm.) należy stwierdzić, iż w związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia na wskazanym terenie konieczne jest jak najszybsze wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia, co nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
O c e n a   S k u t k ó w   R e g u l a c j i


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Rozporządzenie to obejmuje osoby, u których należy wykonać szczepienia ochronne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę.

2. Konsultacje społeczne
Ze względu na zakres przedmiotowy rozporządzenia oraz i ochronę zdrowia publicznego i pilność działania w tym zakresie, projekt zostanie opublikowany wyłącznie na stronach internetowych Ministra Zdrowia oraz stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Szacunkowy koszt pojedynczej szczepionki wynosi 70 zł.
Szacuje się, iż na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciw zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej) zostanie poddanych 11.000 osób.
Koszty preparatów służących przeprowadzaniu wskazanych szczepień ochronnych finansowane będą z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia i będą wynosić szacunkowo 750.000 zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzną gospodarki.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ na sytuację i rozwój regionów.
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.
Proponowane rozporządzenie ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw zakażeniom meningokokowym (inwazyjnej chorobie meningokokowej).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4444 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.