nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskimDz.U.07.56.380

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania
w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskimNa podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się, na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim, jednolite procedury postępowania wobec osób narażonych na zakażenia meningokokowe (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej) polegające na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom meningokokowym (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej), zwanych dalej „szczepieniami ochronnymi”.
2. Szczepieniom ochronnym podlegają dzieci i młodzież w wieku od 11 do 19 lat, zamieszkałe na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie opolskim.

§ 2.

Szczepieniom ochronnym nie podlegają osoby zaszczepione wcześniej przeciwko zakażeniom meningokokowym (wystąpieniu inwazyjnej choroby meningokokowej) z użyciem szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty- Neisseria meningitidis typ C, u których wykonanie szczepienia zostało udokumentowane.

§ 3.

1. Szczepienia ochronne wykonują podmioty sprawujące profilaktyczną opiekę nad osobami, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy użyciu szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty- Neisseria meningitidis
typ C.
2. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, podmioty, o których mowa w ust. 1, ustalają zapotrzebowanie na szczepionki, z uwzględnieniem liczby osób objętych szczepieniem ochronnym oraz liczby osób nie objętych szczepieniem ochronnych.
3. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, jest niezwłocznie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 4.

Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych, oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

§ 5.

Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz.924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2971 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.