nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi ZdrowiaDz.U.05.184.1542
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia


Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W statucie Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Prezesa Funduszu;
2) Biuro Rady Funduszu;
3) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
4) Departament Spraw Świadczeniobiorców;
5) Departament Gospodarki Lekami;
6) Departament do Spraw Służb Mundurowych;
7) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
8) Biuro Organizacyjne;
9) Biuro Prawne;
10) Biuro Informatyki;
11) Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej;
12) Biuro Księgowości;
13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
14) Audytor Wewnętrzny;
15) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
16) Rzecznik Praw Pacjenta;
17) Biuro Współpracy Międzynarodowej.";
2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.";
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9. Szczegółową organizację komórek organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym delegatur oddziałów, oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne tych oddziałów nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3945 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.