nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi ZdrowiaDz.U.04.213.2161
zmiana Dz.U.05.184.1542
Dz.U.07.24.147

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia


Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 481).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.ZAŁĄCZNIK
STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Narodowy Fundusz Zdrowia działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Zakres działania organów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.

§ 3.

1. Prezes Funduszu kieruje Funduszem przy pomocy trzech zastępców, w tym zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych.
2. Prezes Funduszu może podejmować, w imieniu Funduszu, rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji do wysokości 8.000.000 złotych.

§ 4.

1. Do zakresu obowiązków zastępców Prezesa należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych, a w szczególności:
1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej nadzorowanych komórek organizacyjnych centrali;
2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych;
3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;
4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;
5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych,
b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych;
7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne;
8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych;
9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.
2. Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych im spraw.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Funduszu

§ 5.

1. W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
2) Departament Kontroli;
3) Departament Ekonomiczno-Finansowy;
4) Departament Spraw Świadczeniobiorców;
5) Departament Zarządzania Strategicznego;
6) Departament Gospodarki Lekami;
7) Departament do Spraw Służb Mundurowych;
8) Gabinet Prezesa;
9) Zespół Radców Prawnych;
10) Biuro Księgowości;
11) Biuro Organizacyjno-Prawne;
12) Biuro Współpracy Międzynarodowej;
13) Biuro Informatyzacji;
14) Biuro Spraw Pracowniczych i Szkoleń;
15) Biuro Administracyjne;
16) Biuro Rady Funduszu;
17) Biuro Audytora Wewnętrznego;
18) Biuro Rzecznika Prasowego Funduszu;
19) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
20) Rzecznik Praw Pacjenta.
2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności podział nadzoru nad tymi komórkami pomiędzy Prezesa Funduszu i jego zastępców, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Funduszu.

§ 6.

Tworzy się następujące oddziały wojewódzkie Funduszu:
1) Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy;
3) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie;
4) Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze;
5) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi;
6) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
7) Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
8) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;
9) Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;
10) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku;
11) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku;
12) Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach;
13) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach;
14) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie;
15) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu;
16) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

§ 7.

1. Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor oddziału wojewódzkiego przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców.
2. Zakres działania dyrektora oddziału wojewódzkiego określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.
3. W skład oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
2) Wydział Kontroli;
3) Wydział Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
4) Wydział Ekonomiczno-Finansowy;
5) Wydział Spraw Świadczeniobiorców;
6) Wydział Gospodarki Lekami;
7) Wydział do Spraw Służb Mundurowych;
8) Zespół Radców Prawnych;
9) Wydział Księgowości;
10) Wydział Organizacyjno-Prawny;
11) Wydział Informatyzacji;
12) Wydział Spraw Pracowniczych;
13) Wydział Administracyjny;
14) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
4. W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań Prezes Funduszu może połączyć komórki organizacyjne wymienione w ust. 3.
5. W oddziałach wojewódzkich mogą być tworzone placówki terenowe, zwane dalej "delegaturami oddziału", w celu poprawy dostępności Funduszu dla świadczeniobiorców, ułatwienia współpracy ze świadczeniodawcami oraz ułatwienia monitorowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
6. Delegatury oddziałów tworzy i znosi Prezes Funduszu na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego.
7. Delegaturą oddziału kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 8.

1. W ramach struktury organizacyjnej centrali, o której mowa w § 5 ust. 1, mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
2. W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich, o której mowa w § 7 ust. 3, oraz w strukturach delegatur oddziałów mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio Rady Funduszu i rady oddziału.

§ 9.

Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym delegatur oddziałów, określają regulaminy organizacyjne tych oddziałów Funduszu nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe

§ 10.

Regulaminy centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, do czasu wydania regulaminów organizacyjnych centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu, o których mowa w niniejszym statucie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 11.

Komórki organizacyjne Funduszu określone w niniejszym statucie, w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, wykonują zadania odpowiednich komórek organizacyjnych Funduszu określonych w przepisach dotychczasowych do czasu wydania regulaminów, o których mowa w § 10, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 12.

Do czasu ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych centrali bezpośrednio podległych poszczególnym zastępcom Prezesa, w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, zachowują moc regulaminy wewnętrzne odpowiednich komórek, ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 13.

Regulaminy organów Funduszu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc w zakresie, w jakim ustawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej, do czasu wydania regulaminów organów Funduszu, o których mowa w ustawie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 14.

Prezes Funduszu zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Funduszu powołanej w trybie ustawy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3990 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.