nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

PROJAKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”23.05.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 kwietnia 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 4 maja 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.cholewinska@mz.gov.pl.projekt z dnia 13.03.2007r.USTAWA
z dnia …………….
o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku
nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”


Art. 1.

Akademii Medycznej w Białymstoku nadaje się nazwę „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE


Proponowana w projekcie niniejszej ustawy zmiana nazwy Akademii Medycznej w Białymstoku na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w trybie ustawy wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 3 ustawy, który daje uczelniom, których jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni, możliwość używania w swojej nazwie wyrazu „uniwersytet” uzupełnionego przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni.
Akademia Medyczna w Białymstoku spełnia kryteria ustawowe związane z ilością posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, posiada bowiem uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:
- doktora nauk medycznych w zakresie: medycyny (2 wydziały), biologii medycznej (2 wydziały), stomatologii (1 wydział);
- doktora nauk farmaceutycznych (1 wydział).
Zmiana nazwy uczelni została poparta wolą jej Senatu, wyrażoną w uchwale Nr 58/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku.
Przepisy ustawy nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowiązkiem dostosowawczym.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projekt ustawy zmienia dotychczasową nazwę Akademii Medycznej w Białymstoku, a zatem swym zakresem obejmuje jedynie studentów i pracowników tej uczelni.

2. Konsultacje społeczne
Projekt ustawy zostanie skierowany do zaopiniowania następującym podmiotom społecznym:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych
2) NSZZ „Solidarność”
3) Forum Związków Zawodowych
4) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
5) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy
6) Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych
7) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia
8) Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
9) Naczelnej Radzie Lekarskiej
10) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
11) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych
12) Naczelnej Radzie Aptekarskiej
13) Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
14) Państwowej Komisji Akredytacyjnej
15) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
16) Polskiej Akademii Nauk
17) Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
18) Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
19) Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Projekt ustawy zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414).

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Spowoduje natomiast dodatkowe skutki finansowe dla Akademii Medycznej w Białymstoku wynikające ze zmiany jej nazwy (wymiana pieczątek, formularzy, dyplomów, sztandaru itd.), które zostaną pokryte ze środków pozostających w dyspozycji uczelni. Szacunkowe koszty związane ze zmianą nazwy uczelni zostały określone na kwotę 140 000 zł.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny
Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy, sytuację i rozwój regionalny, a także konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5122 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.