nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.06.19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad
i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133 i poz. 134 i Nr 18, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Komórki właściwe oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia są obowiązane analizować akty normatywne należące do ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji.”;
2) w § 5 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Kolejne wersje projektu powinny być parafowane przez koordynatora działań antykorupcyjnych wyznaczonego w komórce właściwej, a następnie przez dyrektora komórki właściwej.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wstępną ocenę zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej przygotowuje komórka właściwa w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia.”;
4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. 1. Projekt ustawy kierowany do uzgodnień wewnętrznych przez komórkę właściwą przesyłany jest równocześnie wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem zaopiniowania oceny skutków regulacji (OSR), a w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych.
2. Projekt ustawy kierowany jest do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pismo przewodnie jest parafowane przez dyrektora komórki właściwej.
3. Kopię pisma przewodniego, o którym mowa w ust. 2, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”;
5) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Jeżeli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosi uwagi w zakresie, o którym mowa w § 10a ust. 1, właściwa komórka zajmuje stanowisko, które wraz z uwagami dołącza do projektu, o którym mowa w ust. 1.”;
6) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt ustawy omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Kolegium Ministra, parafowany przez koordynatora działań antykorupcyjnych wyznaczonego w komórce właściwej i przez dyrektora komórki właściwej, komórka właściwa przekazuje do uzgodnień zewnętrznych przy piśmie przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej "rozdzielnikiem".”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stanowisko do tych uwag.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, komórka właściwa przekazuje do ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.”;
7) uchyla się § 13;
8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Kopie projektu ustawy, rozdzielnika, a w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, uwag Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stanowiska do tych uwag, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”;
9) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia projekt komórka właściwa, w porozumieniu odpowiednio z Departamentem Prawnym w Ministerstwie Zdrowia albo Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje do rozpatrzenia odpowiednio przez Komitet Rady Ministrów albo Komitet Europejski Rady Ministrów.”;
10) w § 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, komórka właściwa dołącza przygotowane we współpracy z Departamentem Prawnym:
1) projekty podstawowych aktów wykonawczych albo
2) projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy – w przypadku projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej (ustawy dostosowawczej).”;
11) załączniki do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
załącznik → w formacie *rtf- (424 KB)
załącznik → w formacie *pdf- (198 KB)

§ 2.

Do projektów ustaw i rozporządzeń, nad którymi rozpoczęto prace legislacyjne przed dniem wejścia w życie zarządzenia, i które nie zostały skierowane do uzgodnień zewnętrznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że jeżeli do projektu zostały zgłoszone uwagi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotyczące oceny skutków regulacji (OSR), a w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych, do projektu kierowanego do uzgodnień zewnętrznych dołącza się te uwagi oraz stanowisko właściwej komórki dotyczące tych uwag.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5769 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.