nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013”Dz.Urz.MZ.07.06.18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia19 marca 2007
w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pani Anna Gręziak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Pani Sylwia Piątek - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pani Zofia Ulz - Główny Inspektor Farmaceutyczny,
b) Pan Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny,
c) Pan Leszek Borkowski - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
d) Pani Elżbieta Jazgarska - Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
e) Pan Wojciech Chruściel - Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia,
f) Pani Izabela Trojanowska - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
g) Pan Piotr Warczyński - Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
h) Pani Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
i) Pan Piotr Błaszczyk - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
j) Pan Przemysław Klaman - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
k) Pan Krzysztof Olszak - dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
l) Pan Anatol Gołąb - Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie przeglądu dokumentów o charakterze strategicznym obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia, w zakresie ich aktualności oraz zasadności uwzględnienia ich treści w „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013”, zwanej dalej „strategią sektorową”;
2) dostosowanie strategii sektorowej do „Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015”, zgodnie z opinią Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lutego 2007 r. dotyczącą zgodności strategii sektorowej, sporządzoną w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658);
3) dokonanie aktualizacji strategii sektorowej, w tym w oparciu o wyniki przeglądu, o którym mowa w pkt 1;
4) opracowanie projektu zmiany strategii sektorowej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) powoływanie grup roboczych;
5) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia opracowany projekt zmiany strategii sektorowej, w terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r.

§ 7.

. 1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85 195 – Pozostała działalność, ze środków będących w dyspozycji Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zespół rozwiązuje się z dniem zatwierdzenia projektu zmiany strategii sektorowej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4590 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.