nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowiaDz.Urz.MZ.07.07.25

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy dla ministra właściwego do spraw zdrowia.”;
2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Katarzyna Bondaryk, główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
b) Wojciech Marciszko, specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
c) Mariola Mitchell, naczelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
d) Justyna Mieszalska, starszy specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
e) Monika Skiba, główny specjalista w Departamencie Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia,
f) Michał Skoczylas, starszy specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
g) Izabela Trojanowska, dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
h) Henryk Kozłowski, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
i) Rafał Maciąg, przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
j) Marta Perycz, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
k) Dorota Puka, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
l) Bożena Stoma, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
m) Krzysztof Urban, przedstawiciel Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7033 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.