nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-JeziornejDz.U.07.90.606

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornej


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa organizację i zakres działania Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych, utworzonego i działającego, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia ośrodka adaptacyjnego dla osób wymagających okresowej pomocy ze względów społecznych i medycznych.

§ 2.

Ośrodkowi Readaptacyjnemu dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy
ze Względów Społecznych i Medycznych nadaje się nazwę Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornej, zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 3.

Ośrodek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

Siedzibą Ośrodka jest Konstancin-Jeziorna.

§ 5.

Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Do zadań Ośrodka należy:
1) działalność w zakresie zapobiegania oraz zwalczania HIV i AIDS;
2) działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
3) działalność w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
4) działalność w zakresie rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
5) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności osobom uzależnionym od środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych oraz żyjącym z HIV lub chorym na AIDS;
6) realizowanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 7.

Ośrodek jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3528 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.