nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Obrony Narodowej w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Naukowo - Badawczego w Warszawie z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w WarszawieDz.Urz.MZ.07.09.29

ZARZĄDZENIE
Ministra Zdrowia i Ministra Obrony Narodowej

z dnia z dnia 8 maja 2007 r.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Naukowo - Badawczego w Warszawie z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 996) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo – rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1076) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się wspólną Komisję w celu dokonania oceny oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Naukowo – Badawczego w Warszawie zwanego dalej „Państwowym Zakładem Higieny” z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie zwanego dalej „Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii”, zwaną dalej „Komisją”.
2. Komisja ma za zadanie przygotować warunki połączenia jednostek, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest w szczególności:
1) ocena jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, uwzględniająca możliwości realizowania zadań statutowych w obecnym stanie prawnym, sytuację finansową, stosunki własnościowe, stan kadry, stan bazy i zaplecza technicznego oraz aparaturowego;
2) opracowanie wniosków z dokonanej oceny;
3) ocena przygotowanego przez jednostki, o których mowa w § 1, programu restrukturyzacji i reorganizacji jednostek z uwzględnieniem harmonogramu jego realizacji;
4) przygotowanie i przedłożenie Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w pkt 1- 3.

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji – Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny;
2) Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Ministra Zdrowia – Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
3) Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej – płk Tadeusz Nierebiński, Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
4) Pozostali Członkowie:
a) Przedstawiciele Ministra Zdrowia:
- Emilia Powała – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Małgorzata Cholewińska – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Joanna Zielińska - Departament Prawny,
- Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Monika Domańska - Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
b) Przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej:
- kmdr Andrzej Zabielski – Oddział Profilaktyki i Lecznictwa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
- płk Jarosław Ziaja – Oddział Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
- płk Marian Kozłowski – Oddział Finansów Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
- płk Krzysztof Kozarzewski – radca prawny Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,
- ppłk Robert Śliwa – Oddział Nadzoru Właścicielskiego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;
c) Przedstawiciele Państwowego Zakładu Higieny:
- prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki – pełniący obowiązki Kierownika Państwowego Zakładu Higieny,
- prof. dr hab. Stanisław Kałużewski – Przewodniczący Rady Naukowej,
- prof. dr hab. Jan K. Ludwicki,
- prof. dr hab. Andrzej Zieliński,
- Elżbieta Sladeczek – Główny Księgowy Państwowego Zakładu Higieny,
d) Przedstawiciele Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii:
- płk doc. dr hab. Marek K. Janiak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,
- prof. dr hab. Piotr Heczko – Przewodniczący Rady Naukowej,
- prof. dr hab. Marek Kowalczyk – przedstawiciel Rady Naukowej,
- Czesław Kowalczyk – radca prawny;
- Paweł Czupryniak – Główny Księgowy Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;
e) przedstawiciel związków zawodowych działających w Państwowym Zakładzie Higieny:
- Bogdan Wojtyniak – reprezentant Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”;
f) przedstawiciel związków zawodowych działających przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii:
- Wanda Stankiewicz – przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii;

§ 4.

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 3 zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, nie będącymi pracownikami jednostek, o których mowa w §1 ust. 1 albo Ministerstwa Zdrowia albo Ministerstwa Obrony Narodowej, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.
3. Umowy mogą być zawierane dla przygotowania ocen, analiz lub ekspertyz.
4. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, będą zawierane i rozliczane przez tę z łączonych jednostek, której dotyczy zadanie będące przedmiotem umowy.

§ 5.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Komisji.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
2) zwoływanie posiedzeń Komisji,
3) informowanie nadzorujących prace Komisji Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Obrony Narodowej o bieżącej działalności Komisji.

§ 6.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, a wyniki tych rozstrzygnięć będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji.
4. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący Komisji.

§ 7.

Nadzór nad pracami Komisji sprawują: Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i gen. bryg. Marek Kondracki, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej, którym Komisja przekazuje protokoły z posiedzeń oraz informację o przebiegu prac.

§ 8.

Komisja kończy swoją działalność po przedłożeniu Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z wykonanych czynności, o których mowa w § 2.

§ 9.

Koszty działalności Komisji są finansowane przez łączone jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 10.

Obsługę administracyjno – techniczną Komisji zapewniają łączone jednostki.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA

MINISTER OBRONY NARODOWEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 238, poz. 2390, z 2005r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6098 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.