nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych w województwie opolskim i śląskimDz.U.07.92.620

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania
w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych
w województwie opolskim i śląskim


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się, na obszarze miasta Kluczbork i powiatu kluczborskiego w województwie opolskim, miasta Bytom i powiatu bytomskiego oraz miasta Piekary Śląskie i powiatu Piekary Śląskie w województwie śląskim, jednolite procedury postępowania wobec osób narażonych na zakażenia meningokokowe (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej) polegające na przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom meningokokowym (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej), zwanych dalej „szczepieniami ochronnymi”.
2. Szczepieniom ochronnym podlega młodzież w wieku od 17 do 19 lat oraz młodzież, która ukończyła 19 rok życia, a uczęszcza do klas z młodzieżą w wieku od 17 do 19 lat:
1) zamieszkałe na obszarze miasta Kluczbork i powiatu kluczborskiego w województwie opolskim, miasta Bytom i powiatu bytomskiego oraz miasta Piekary Śląskie i powiatu Piekary Śląskie w województwie śląskim;
2) przebywające stale lub okresowo na obszarze miasta Kluczbork i powiatu kluczborskiego w województwie opolskim, miasta Bytom i powiatu bytomskiego oraz miasta Piekary Śląskie i powiatu Piekary Śląskie w województwie śląskim, które mogły zostać narażone na zakażenia meningokokowe (wystąpienie inwazyjnej choroby meningokokowej);
3) uczęszczające do szkół i uczelni na obszarze miasta Kluczbork i powiatu kluczborskiego w województwie opolskim, miasta Bytom i powiatu bytomskiego oraz miasta Piekary Śląskie i powiatu Piekary Śląskie w województwie śląskim;
4) zamieszkałe na innych terenach, na których wystąpiły nowe ogniska zachorowań meningokokowych lub przypadki powiązane epidemiologicznie z zakażeniami, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 2.

Szczepieniom ochronnym nie podlegają osoby zaszczepione wcześniej przeciwko zakażeniom meningokokowym (wystąpieniu inwazyjnej choroby meningokokowej) z użyciem szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty- Neisseria meningitidis typ C, u których wykonanie szczepienia zostało udokumentowane.

§ 3.

1. Szczepienia ochronne wykonywane są przy użyciu szczepionki monowalentnej skoniugowanej anty-Neisseria meningitidis typ C.
2. Szczepienia ochronne mogą być prowadzone na terenie szkół, w których były dotychczas wykonywane.
3. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia ustala się zapotrzebowanie na szczepionki, z uwzględnieniem liczby osób objętych szczepieniem ochronnym oraz liczby osób nie objętych szczepieniem ochronnym.
4. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3, jest niezwłocznie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 4.

1. Preparaty szczepionkowe, które pozostały po dokonaniu szczepień ochronnych, o których mowa § 1 ust. 1, mogą zostać przeznaczone do przeprowadzania szczepień ochronnych osób w innych grupach wiekowych, niż osoby, o których mowa w § 1 ust. 2, zamieszkałych na innych terenach, na których wystąpiły nowe ogniska zachorowań meningokokowych lub przypadki powiązane epidemiologicznie z zakażeniami, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Preparaty szczepionkowe, o których mowa w ust. 1, zostają przeznaczone do przeprowadzania szczepień ochronnych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Zespołu do Spraw Zakażeń Meningokokowych.

§ 5.

Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych, oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

§ 6.

Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz.924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2783 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.