nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w JuracieDz.Urz.MZ.07.08.28

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie


Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie”, działający na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 25), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2.

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3.

1. PDZ w Juracie jest państwowym zakładem budżetowym podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. PDZ w Juracie rozlicza się z budżetem państwa w części 46 – Zdrowie, w dziale
851 – Ochrona zdrowia.

§ 4.

Przedmiotem działalności PDZ w Juracie jest:
1) prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej umożliwiającej aktywny wypoczynek, rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną;
2) zapewnienie bazy dla organizowanych konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów, w szczególności umożliwiającej prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 5.

1. PDZ w Juracie kieruje Dyrektor, reprezentujący jednostkę na zewnątrz.
2. Dyrektora PDZ w Juracie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor PDZ w Juracie wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce i określa zasady polityki kadrowej.
4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną PDZ w Juracie określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz, 1832.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3817 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.