nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejDz.Urz.MZ.07.08.26
zmiana Dz.Urz.MZ.07.14.73

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1-3 i 6 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Witold Lukas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej;
2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Adam Windak, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marek Twardowski, główny negocjator Porozumienia Zielonogórskiego;
4) III Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Przemysław Klaman, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
5) Sekretarz Zespołu – Dorota Łuksza, specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
6) pozostali członkowie Zespołu:
a) Maciej Godycki-Ćwirko – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
b) Wanda Horst-Sikorska – przedstawiciel Akademii Medycznej w Poznaniu,
c) Bożena Janicka – lekarz rodzinny,
d) Zbigniew J. Król – przedstawiciel Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e) Jacek R. Łuczak – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
f) Konstanty Radziwiłł – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
g) Tomasz Sobalski – lekarz rodzinny,
h) Janusz Tylewicz – lekarz rodzinny,
i) Andrzej Wardyn – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,
j) Andrzej Steciwko – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,
k) Mirosław Jarosz – przedstawiciel Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
2. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, opracowany projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9.

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Zespołu, członkowie Zespołu lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4140 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.