nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitamiDz.U.07.129.904 → 19 lipca 2007 r.
zmiana Dz.U.09.173.1350
Dz.U.10.128.863


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami2)Na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie stosuje się do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz ich części:
1) wykonanych wyłącznie z tworzyw sztucznych lub
2) składających się z dwóch lub więcej warstw, z których każda wykonana jest wyłącznie z tworzywa sztucznego, i połączonych ze sobą za pomocą klejów lub w inny sposób
- które w stanie gotowym są przeznaczone do kontaktu z żywnością lub pozostają w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu.
2. Rozporządzenia nie stosuje się do:
1) folii z regenerowanej celulozy, powlekanych lub niepowlekanych;
2) elastomerów oraz gumy naturalnej lub syntetycznej;
3) papieru i tektury, niemodyfikowanych i modyfikowanych poprzez zastosowanie tworzywa sztucznego;
4) powłok powierzchniowych otrzymanych z:
a) wosków parafinowych, w tym syntetycznych wosków parafinowych lub wosków mikrokrystalicznych,
b) mieszaniny wosków parafinowych, o których mowa w lit. a, lub ich mieszaniny z dodatkiem tworzyw sztucznych;
5) żywic jonowymiennych;
6) silikonów.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) tworzywach sztucznych - należy przez to rozumieć organiczne związki wielkocząsteczkowe otrzymane w wyniku polimeryzacji, polikondensacji, poliaddycji lub innych podobnych procesów z cząsteczek o małej masie lub poprzez chemiczną przemianę naturalnych makrocząsteczek; do związków wielkocząsteczkowych mogą być dodawane inne substancje;
2) migracji globalnej - należy przez to rozumieć łączną masę wszystkich substancji przenikających z materiału lub wyrobu, w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność;
3) migracji specyficznej - należy przez to rozumieć masę określonej substancji przenikającej z materiału lub wyrobu, w określonych warunkach badania, do żywności lub płynu modelowego imitującego daną żywność.

§ 3.

1. Dopuszczalny limit migracji globalnej składników materiałów i wyrobów wynosi 10 mg/dm2 powierzchni materiału lub wyrobu.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, wynosi 60 mg/kg żywności w przypadku:
1) pojemników lub innych wyrobów, które mogą być napełniane, o pojemności nie mniejszej niż 500 ml i nie większej niż 10 l;
2) wyrobów, które mogą być napełniane i dla których nie jest możliwe oszacowanie powierzchni mającej kontakt z żywnością;
3) pokrywek, uszczelek, zatyczek lub podobnych wyrobów do zamykania.

§ 4.

1. Wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów migracji lub zawartości tych substancji oraz innych ograniczeń i specyfikacji dla substancji lub materiałów i wyrobów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wykaz substancji, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje substancji używanych wyłącznie do produkcji:
1) powłok powierzchniowych otrzymanych z żywicznych lub spolimeryzowanych produktów w postaci płynu, proszku lub dyspersji takich jak lakiery, farby;
2) żywic epoksydowych;
3) klejów;
4) farb graficznych.
3. Substancje dodatkowe, które mogą być stosowane w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, określone w liście II załącznika nr 1 do rozporządzenia, będące jednocześnie substancjami dodatkowymi lub aromatami dozwolonymi do stosowania w żywności zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia, nie mogą migrować do żywności:
1) w ilościach pełniących w niej funkcję technologiczną;
2) w której ich stosowanie jako substancji dodatkowych lub aromatów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 lub art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest dozwolone, w ilościach przekraczających ograniczenia ustanowione w tych przepisach lub w ilościach przekraczających ograniczenia określone w liście II załącznika nr 1 do rozporządzenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;
3) w której ich stosowanie jako substancji dodatkowych lub aromatów nie jest dozwolone, w ilościach przekraczających ograniczenia określone na liście II załącznika nr 1 do rozporządzenia.
4. W obrocie innym niż detaliczny do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych zawierających substancje dodatkowe, o których mowa w ust. 3, dołącza się pisemną deklarację, zawierającą informacje określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia.

§ 5.

1. Limity migracji specyficznej dla substancji, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, są wyrażone w mg/kg żywności lub płynu modelowego.
2. Limity, o których mowa w ust. 1, są wyrażane w mg/dm2 w przypadku:
1) pojemników lub innych podobnych wyrobów, które mogą być napełniane, o pojemności mniejszej niż 500 ml lub większej niż 10 l;
2) arkuszy, folii lub innych materiałów, które nie mogą być napełniane lub dla których nie jest możliwe oszacowanie zależności pomiędzy ich powierzchnią a ilością kontaktującej się z nią żywności.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, limity migracji specyficznej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wyrażone w mg/kg, dzieli się przez umowny współczynnik przeliczeniowy 6 w celu ich wyrażenia w mg/dm2.

§ 6.

1. Sposób sprawdzania zgodności materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami na podstawie badania migracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Sprawdzanie zgodności z limitami migracji specyficznej nie jest obowiązkowe, jeżeli oznaczona migracja globalna z materiału lub wyrobu wskazuje, że limity migracji specyficznej poszczególnych substancji nie zostaną przekroczone.
3. Sprawdzanie zgodności z limitami migracji specyficznej nie jest obowiązkowe, jeżeli możliwe jest ustalenie, że migracja nie przekroczy ustalonego limitu migracji specyficznej, przy założeniu migracji całej pozostałości substancji obecnej w materiale lub wyrobie.
4. Sprawdzania zgodności z limitami migracji specyficznej można dokonywać przez określenie zawartości substancji w gotowym materiale lub wyrobie, pod warunkiem, że zależność pomiędzy zawartością substancji a wielkością migracji specyficznej tej substancji została ustalona na podstawie odpowiednich badań albo zastosowania ogólnie uznanych matematycznych modeli dyfuzyjnych.
5. W celu wykazania niezgodności materiału lub wyrobu z limitami migracji specyficznej oszacowaną wielkość migracji specyficznej należy potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych.

§ 7.

1. Materiały i wyroby wytworzone z zastosowaniem polimeru lub kopolimerów chlorku winylu nie mogą zawierać chlorku winylu (monomeru) w ilości przekraczającej 1 mg/kg gotowego materiału lub wyrobu.
2. Materiały i wyroby, o których mowa w ust. 1, nie mogą uwalniać do żywności, z którą będą miały kontakt, chlorku winylu (monomeru) oznaczanego metodą o granicy wykrywalności 0,01 mg/kg żywności.
3. Do oznaczania zawartości chlorku winylu w materiałach i wyrobach w celu sprawdzenia ich zgodności z limitem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się metodę analityczną określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. Do oznaczania chlorku winylu uwolnionego z materiałów i wyrobów do żywności w celu sprawdzenia ich zgodności z limitem, o którym mowa w ust. 2, stosuje się metodę analityczną określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 8.

1. W obrocie innym niż detaliczny zgodność materiałów i wyrobów z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach musi być potwierdzona pisemną deklaracją producenta zgodnie z art. 16 ust 1 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4).
2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera odpowiednie dane dla substancji będących przedmiotem ograniczeń w żywności, uzyskane na podstawie badań lub obliczeń teoretycznych odnośnie do poziomu ich migracji specyficznej, a w przypadkach, w których ma to zastosowanie, kryteria czystości zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w celu umożliwienia użytkownikowi materiałów i wyrobów przestrzegania obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym w szczególności dotyczących zawartości w żywności substancji dodatkowych.

§ 9.

1. Środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia dla niemowląt i małych dzieci, określone w przepisach o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zapakowane w szklane opakowania z uszczelkami z PCW zawierającymi epoksydowany olej sojowy (ESBO - nr ref. 88640), mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zostały napełnione przed dniem 19 listopada 2006 r i zostały oznaczone datą napełnienia.
2. Data napełnienia, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona innym oznaczeniem, jeżeli pozwoli ono na identyfikację tej daty.
3. Informacje dotyczące daty napełnienia, o której mowa w ust. 1, są udostępniane na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

§ 10.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 157, poz. 1643 oraz z 2005 r. Nr 216, poz. 1832).

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu
MINISTER GOSPODARKI
MINISTER ŚRODOWISKA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Rozporządzenie wdraża postanowienia następujących dyrektyw:
- dyrektywy Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów zawierających monomer chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 44 z 15.2.1978 r. str. 15, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 5, str. 6),
- dyrektywy Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materiałach i wyrobach, które przeznaczone są do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 213 z 16.8.1980 r. str. 42, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 6, str. 45),
- dyrektywy Komisji 81/432/EWG z dnia 29 kwietnia 1981 r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 167 z 24.6.1981 r. str. 6, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 6, str. 154),
- dyrektywy Rady 82/711/EWG z dnia 18 października 1982 r. ustanawiającej podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 297 z 23.10.1982 r., str. 26, ze zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 6, str. 358),
- dyrektywy Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiającej wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985 r. str. 14, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 8, str. 75),
- dyrektywy komisji 93/8/EWG z dnia 15 marca 1993 r. zmieniającej dyrektywę Rady 82/711/EWG ustanawiającą podstawowe zasady niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 90 z 14.04.1993 r., str. 22., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 12, str. 21),
- dyrektywy Komisji 97/48/WE z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniającej po raz drugi dyrektywę Rady 82/711/EWG ustanawiającą podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 222 z 12.08.1997 r., str. 10., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 19, str. 180),
- dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 220 z 15.8.2002 r., str. 18, ze zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 29, str. 535),
- dyrektywy Komisji 2004/1/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w odniesieniu do zawieszenia stosowania azodikarbonoamidu jako środka porotwórczego (Dz. Urz. WE L 7 302 z 13.01.2004 r., str. 45, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 33, str. 9),
- dyrektywy Komisji 2004/19/WE z dnia 1 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 71 z 10.03.2004 r., str. 8, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 34, str. 19),
- dyrektywy Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 302 z 19.11.2005 r., str. 35).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4127 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.