nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkaniaDz.Urz.MZ.07.10.39 → z dnia 22 czerwca 2007 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkaniaNa podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.2) ) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają studia lub szkolenia albo uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim – 830,00 zł miesięcznie;
2) dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających – 1240,00 zł miesięcznie.


§ 2.

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że przepisy § 1 stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

MINISTER ZDROWIA
wz. Bolesław Piecha

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 131, poz.924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4420 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.