nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.10.37 → 20 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25 i Nr 16, poz. 81), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Prawo podpisu korespondencji zewnętrznej mają również pracownicy w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej w stosownym upoważnieniu, po uprzedniej akceptacji Dyrektora Generalnego.”;
2) w § 18 w pkt 27 uchyla się lit b;
3) w § 20 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) koordynowanie oraz monitorowanie współpracy z Europejską Siecią do spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia.”;
4) w § 21 w pkt 18 lit. s otrzymuje brzmienie:
„s) Narodowym Instytutem Leków w Warszawie,”;
5) w § 22:
a) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) prowadzenie spraw z zakresu opiniowania wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitali, dla których Minister jest podmiotem, który utworzył szpital;”,
b) w pkt 16 uchyla się lit. a;
6) w § 25:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) planowanie i dokonywanie podziału dotacji celowych w zakresie ratownictwa medycznego;”,
c) w pkt 10 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g oraz h w brzmieniu:
„g) Agencją Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
h) Narodowym Centrum Krwi w Warszawie.”;
7) w § 34 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) obsługa kancelaryjna w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Ministerstwa, w tym przyjmowanie i ewidencja korespondencji wnoszonej do Ministerstwa za pomocą poczty elektronicznej.”.

§ 2.

Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, dostosują regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych i przedłożą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7710 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.