nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.11.40 → z dnia 30 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133 i 134 i Nr 18, poz. 141 oraz z 2007 r. Nr 6, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
,,§ 4a. Komórka właściwa przekazuje do Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia w celu ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem zawartym w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów lub w programie prac legislacyjnych ministra właściwego do spraw zdrowia, z chwilą opublikowania programu, a w przypadku gdy projekt nie był zawarty w programie, z chwilą opublikowania projektu, przekazanego do ogłoszenia zgodnie z § 12 ust. 3.”;
2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Komórka właściwa, bezzwłocznie po podpisaniu rozdzielnika przez ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, do Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia w celu ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5158 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.