nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2007 r w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku oraz realizujących je podmiotówDz.Urz.MZ.07.11.42 → z dnia 30 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lipca 2007
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku oraz realizujących je podmiotówNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Tomasz Kołakowski – starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
2) wiceprzewodniczący Zespołu – Jadwiga Koc – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Agnieszka Beniuk – Patoła – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi,
b) Joanna Próchniewicz – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
c) Ewa Wójcik – główny specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
d) Marta Fijołek – specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
e) Andrzej Poniatowski – specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
f) Wojciech Nowak - starszy specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
g) Anna Mieczkowska – główny specjalista w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.
2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;
3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

§ 4.

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 6.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4324 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.