nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatriiDz.Urz.MZ.07.11.41 → z dnia 30 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatrii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw geriatrii, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 2 i 4 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – dr Michał Sobolewski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Prof. dr hab. Barbara Bień, przedstawiciel Akademii Medycznej w Białymstoku;
3) Sekretarz Zespołu – dr Elżbieta Biłobran-Uberman, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
b) dr n. med. Katarzyna Broczek, przedstawiciel Kliniki Geriatrii w Warszawie,
c) dr n. med. Jarosław Derejczyk, przedstawiciel Szpitala Geriatrycznego im.Jana Pawła II w Katowicach, konsultant województwa śląskiego do spraw geriatrii,
d) prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy do spraw geriatrii,
e) prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
f) dr n. med. Alicja Klich, przedstawiciel Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
g) dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, zastępca ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
h) prof. dr hab. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
i) dr n. med. Zbigniew Machaj, kierownik Zakładu Gerontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
j) dr n. med. Katarzyna Szczerbińska, przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
k) prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prezes Collegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie strategii rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia;
2) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i działań opartych o standardy europejskie, w zakresie:
a) podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji personelu medycznego i innych osób realizujących opiekę nad ludźmi starszymi,
b) wdrażania standaryzowanych metod oceny stanu funkcjonalnego i wynikających z tego potrzeb osób starszych w celu właściwego adresowania deficytowych usług medycznych i społecznych,
c) reorganizacji i adaptacji istniejących materialnych, organizacyjnych i ludzkich zasobów systemu dla ich efektywniejszego wykorzystania przez ludzi starszych,
d) integracji systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w celu lepszej współpracy z zamiarem kompleksowego rozwiązywania potrzeb osób starszych i ich opiekunów rodzinnych w zakresie świadczeń zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych,
e) poprawy dostępności świadczeń geriatrycznych,
f) wprowadzania zasad profilaktyki przedwczesnego starzenia, całościowej oceny geriatrycznej i racjonalnego leczenia chorób zależnych od wieku oraz rehabilitacji celem poprawy jakości życia osób starszych,
g) ograniczania niepełnosprawności osób starszych.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4 Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2 Zamiejscowym, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego.

9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 10.

Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.


11.

1. Po wykonaniu zadań, o których mowa w § 4, Zespół w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie końcowe z działalności Zespołu, wraz z załączonymi dokumentami będącymi
wynikiem wykonania tych zadań.
2. Zespół kończy działalność z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5089 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.