nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny podziału Narodowego Instytutu Leków oraz opracowania warunków tego podziałuDz.Urz.MZ.07.10.34 → z dnia 20 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny podziału Narodowego Instytutu Leków oraz opracowania warunków tego podziału


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo – rozwojowych (Dz. U. Nr 90, poz. 996) zarządza się co następuje:


§ 1.

1. Powołuje się Komisję w celu dokonania oceny podziału Narodowego Instytutu Leków zwanego dalej „NIL” oraz opracowania warunków tego podziału, zwaną dalej „Komisją”.
2. Przed powołaniem Komisji osoby wymienione w § 2 pkt 1,2 i pkt 3 lit. a-i wyrażają zgodę na udział w pracach Komisji


§ 2.

W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji: Pan Prof. dr hab. Zbigniew E. Fijałek – Dyrektor NIL,
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji: Pani Prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej NIL,
2) Członkowie Komisji:
a) Pan Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski – Śliż – Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
b) Pan Dr Tomasz Zaręba – Związki Zawodowe NSZZ „Solidarność”,
c) Pan Dr Paweł Grzesiowski – Zakład Profilaktyki Zakażeń Szpitalnych,
d) Pan Mgr Janusz Fiett – Zakład Mikrobiologii Molekularnej,
e) Pan Mgr Małgorzata Kozłowska – Polska Akademia Nauk,
f) Pani Mgr Bożena Romatowska – Z-ca Dyrektora NIL,
g) Pan Mgr Dariusz Barański – Z-ca Dyrektora NIL,
h) Pani Renata Cellmer – Główna Księgowa NIL,
i) Pani Mgr Krystyna Sobczak – biegły rewident,
j) Pan Łukasz Dembowski – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
k) Pani Lidia Romańska – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
l) l) Pan Artur Fałek – Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
2. Z osobami, o których mowa w ust. 1, niebędącymi pracownikami NIL albo Ministerstwa Zdrowia, mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.

§ 4.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) sporządzenie szczegółowych propozycji podziału NIL,
2) sporządzenie propozycji podziału mienia i zobowiązań na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego i spisu inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora NIL.

§ 5.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Komisji,
2) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
3) powoływanie spośród członków Komisji lub osób, o których mowa w § 3, grup roboczych do wykonania określonego zadania,
4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, o bieżącej działalności Komisji,
5) przedstawienie Ministrowi pisemnego raportu o wynikach prac Komisji, w terminie 14 dni od dnia zakończenia jej prac.

3. Przewodniczącego Komisji, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 6.

1. Komisja działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia Komisji, zwołuje Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Minister.
5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.
6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§ 7.

Koszty działalności Komisji finansowane są przez NIL.

§ 8.

Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji zapewnia NIL.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Bolesław Piecha
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, Nr 240, poz. 2052 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5472 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.