nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywnościROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.


Na podstawie art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W procesie produkcji żywności zawartości zanieczyszczeń utrzymuje się na najniższym poziomie możliwym do uzyskania przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej na wszystkich etapach produkcji, szczególnie w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

§ 2.

Zawartości zanieczyszczeń w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu żywności, przeznaczonych do obrotu lub do produkcji innych środków spożywczych, nie mogą przekraczać:
  1) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń metalami szkodliwymi dla zdrowia, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń azotanami i azotynami, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  3) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w napojach alkoholowych, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  4) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń substancjami naturalnie występującymi, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
  5) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń 3-monochloropropan-1,2-diolem (3-MCPD), określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
  6) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń osłonek białkowych jadalnych, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
  7) maksymalnych poziomów zanieczyszczeń mikrobiologicznych, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 3.

W przypadkach nie określonych w § 2, maksymalne poziomy zanieczyszczeń dla produktów suszonych lub w inny sposób przetworzonych ustala się na podstawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń określonych dla produktów podstawowych, przy uwzględnieniu zmian składu związanych z przetwarzaniem.

§ 4.

W przypadku żywności wyprodukowanej z użyciem dwóch lub więcej środków spożywczych, maksymalny poziom zanieczyszczeń ustala się na podstawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń dla poszczególnych środków spożywczych, po uwzględnieniu ich proporcji.

§ 5.

W przypadku zanieczyszczenia aflatoksynami i ochratoksyną A jest niedozwolone:
  1) mieszanie produktów, w których dopuszczalny poziom zanieczyszczeń mieści się w granicach tolerancji z tymi, w których te granice są przekroczone;
  2) mieszanie produktów, które powinny być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym z produktami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych;
  3) używanie jako składnika innych środków spożywczych produktów, w których dopuszczalny poziom zanieczyszczeń jest przekroczony;
  4) dokonywanie chemicznej detoksykacji produktów.

§ 6.

Maksymalne poziomy zanieczyszczeń:
  1) rtęcią z wyjątkiem ryb i przetworów - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2) arsenem - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  3) cyną - określone w „Objaśnieniach” do załącznika nr 1 do rozporządzenia;
  4) ołowiem i kadmem - określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
    a) w ust. 1 „Dietetyczne środki spożywcze dla dorosłych”,
    b) w ust. 2 „Produkty pochodzenia roślinnego” lp. 9–19, „Produkty pochodzenia zwierzęcego” lp. 8–11, „Pozostałe produkty spożywcze” lp. 2–10,
    c) w ust. 3 „Substancje dodatkowe”;
  5) azotanami i azotynami - określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
    a) w ust. 2 „Produkty ogólnego przeznaczenia”,
    b) w ust. 3 „Warzywa i ziemniaki (świeże i mrożone)” lp. 3–7;
  6) osłonek białkowych jadalnych - określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
  7) w napojach alkoholowych - określone w załączniku nr 3 lp. 1 lit. j-m, lp. 2 i lp. 3 lit. b;
  8) mikrobiologicznych - określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia w ust. 2. lp. 2 –6 oraz w ust. 3-6 i 8 – 17
- obowiązują do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 7.

Maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 1 lp. 2–7 (ołów i kadm), w ust. 1 lp. 1 (kadm) oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 1, nie stosuje się do wprowadzanych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej środków spożywczych znajdujących się w obrocie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 7 stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 2)

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz. U. z 2001 r. Nr 9, poz.72, Nr 15 poz. 165, Nr 40 poz. 464 i Nr 73 poz. 780), które utraciło moc w dniu w dniu 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145)

Załączniki do dokumentu : zal_zanieczysz_chem.doc zal_zanieczysz_chem.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-13
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 13313 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.