nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw22.11.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu21.08.2007 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
tekst projektu ustawy został przekazany na Radę Ministrów
Projekt będzie rozpatrywany przez RM w dniu 21.08.2007 r.

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lipca 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 14 sierpnia 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
a.motylewicz@mz.gov.plProjekt z dnia 16.07.2007 r.USTAWA
z dnia ………. 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcomna wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)Art. 1.

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430) wprowadza się następujące zmiany:
1) po tytule ustawy dodaje się oznaczenie rozdziału 1 w brzmieniu:

„Rozdział 1
Przepisy ogólne”;

2) w art. 1 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustawa określa zasady przekazania środków finansowych:”;
3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a.
1. Wzrost kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, w latach 2006 i 2007 oraz jego skutki w roku 2008, są pokrywane ze środków określonych w planie finansowym Funduszu.
2. Przepisu art. 118 ust. 3 ustawy o świadczeniach nie stosuje się do podziału pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu środków finansowych przeznaczanych na wzrost kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, w latach 2006 i 2007 oraz jego skutków w roku 2008.
3. Planowane na lata 2007 i 2008 koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu pomniejszone o koszty sfinansowania w roku 2007 wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, oraz jego skutków w roku 2008, nie mogą być niższe niż wysokość odpowiadających im kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zaplanowanych w planie finansowym dla danego oddziału odpowiednio w roku 2006 oraz w roku 2007 powiększona o:
1) 6 % planowanych kosztów refundacji leków oraz
2) 4,5 % planowanych kosztów realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne
- w planie finansowym danego oddziału odpowiednio w roku 2006 oraz w roku 2007.”;
4) po art 2a dodaje się oznaczenie rozdziału 2 w brzmieniu:

„Rozdział 2
Zasady przekazania środków finansowych w 2006 i 2007 roku”;

5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a.
1. Kwota, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, w umowach zawartych na rok 2007 ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 1 ust. 1:
1) udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo szpitalne, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest gmina albo powiat,
2) udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
- w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wzrasta, z mocy prawa, w sposób określony w ust. 2.
2. Kwota wzrostu stanowi ¼ różnicy pomiędzy równowartością wzrostu kwoty zobowiązania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ustalonego w umowie na dzień zmiany tej umowy, a równowartością wzrostu kwoty zobowiązania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ustalonego w umowie na dzień zawarcia tej umowy.
3. Świadczeniodawcy wymienieni w ust. 1, przeznaczają środki finansowe uzyskane zgodnie z ust. 1, od dnia 1 października 2007 r. na wzrost wynagrodzeń za miesiące październik – grudzień 2007 r. Do wzrostu wynagrodzeń u tych świadczeniodawców stosuje się przepisy art. 5 ust. 1a – 10.
4. Do wzrostu kwoty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 59a i 59b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 i Nr …, poz. …).”;
6) uchyla się art. 9;
7) po art. 10b dodaje się rozdział 3 i 4 w brzmieniu:

„Rozdział 3
Zasady przekazania środków finansowych w 2008 roku

Art. 10c.
1. W umowach zawieranych na rok 2008 ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 1 ust. 1:
1) których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust.1 ustawy o świadczeniach, oraz
2) którzy uzyskali środki finansowe zgodnie z art. 3
- kwota zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zawiera również równowartość środków przekazanych na wzrost tej kwoty w 2007 roku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do zawierania umowy ze świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach. W umowach z tymi świadczeniodawcami stawka kapitacyjna zawiera również równowartość środków przekazanych na wzrost tej stawki w 2007 roku zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4.
3. W umowach zawieranych na rok 2008 ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 1 ust. 1:
1) udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo szpitalne, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest gmina albo powiat,
2) udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
- których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust.1 ustawy o świadczeniach, oraz którzy uzyskali środki finansowe na wzrost wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2007 roku, kwota zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, zostaje zwiększona o równowartość czterokrotności środków przekazanych na wzrost tej kwoty w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 10d.
1. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10c, są obowiązani przeznaczyć środki finansowe uzyskane z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, na wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. a, świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10c, są obowiązani przeznaczyć środki finansowe uzyskane z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, na wynagrodzenia zasadnicze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz innymi składnikami wynagrodzenia, dla których podstawę ich określenia stanowi wynagrodzenie zasadnicze.
3. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1a -10 oraz art. 5a – 7.
4. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10c, mogą przeznaczyć środki finansowe, które pozostały po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1 - 3, w sposób określony w tych przepisach, na wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 2 pkt 5, zatrudnionych u świadczeniodawcy po drugim kwartale 2006 r.
5. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 – 3, polegające na przekroczeniu przez świadczeniodawcę kwoty środków finansowych uzyskanych z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, nie stanowi podstawy roszczeń wobec Narodowego Funduszu Zdrowia lub Skarbu Państwa bądź innej jednostki sektora finansów publicznych.

Rozdział 4
Zasady przekazania środków finansowych w 2009 roku i latach następnych

Art. 10e.
1. Ze świadczeniodawcami, z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 10c ust. 1 i 3, i których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust.1 ustawy o świadczeniach, Fundusz jest obowiązany zawrzeć umowy, w których suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, będzie nie niższa niż suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, wynikających z umów zawartych na 2008 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., z zastrzeżeniem art. 10f ust. 4.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawierania umowy ze świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach.

Art. 10f.
1. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10e, są obowiązani przeznaczyć środki finansowe uzyskane na podstawie art. 10e w części odpowiadającej wysokości środków finansowych uzyskanych z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, na wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 2 pkt 5 lit. a, świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10e, są obowiązani przeznaczyć środki finansowe uzyskane na podstawie art. 10e w części odpowiadającej wysokości środków finansowych uzyskanych z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, na wynagrodzenia zasadnicze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz innymi składnikami wynagrodzenia, dla których podstawę ich określenia stanowi wynagrodzenie zasadnicze.
3. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1a -10.
4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy:
1) suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, jest niższa niż suma kwot zobowiązań Funduszu wynikających z umów zawartych na 2008r. według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r. Lub
2) świadczeniodawca nie może wykonać umowy
- świadczeniodawca wykonuje obowiązek określony w ust. 1 – 3 odpowiednio do wysokości przekazanych środków.
5. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 – 3, polegające na przekroczeniu przez świadczeniodawcę kwoty środków finansowych uzyskanych z tytułu wzrostu kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, i stawki kapitacyjnej, zgodnie z art. 10c, nie stanowi podstawy roszczeń wobec Narodowego Funduszu Zdrowia lub Skarbu Państwa bądź innej jednostki sektora finansów publicznych.

Art. 10g.
1. Kontrolę wykonywania obowiązku, o który m mowa w art. 10f, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez świadczeniodawcę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 10f, Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie.

Art. 10h.
1. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 10f, nie przekazuje środków na wynagrodzenia w sposób określony w tym przepisie
- podlega karze grzywny.
2. Do ścigania wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.”;
8) po art. 10h dodaje się oznaczenie rozdziału 5 w brzmieniu:

„Rozdział 5
Przepis końcowy.”;

9) w załączniku do ustawy:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Lecznictwo szpitalne:
a) 0,56,
b) 0,65 – w przypadku szpitali, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest gmina albo powiat.”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Lecznictwo uzdrowiskowe – 0,40.”.
Art. 2.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) po art. 59 dodaje się art. 59a i 59b w brzmieniu:

,,Art. 59a.
1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późń. zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do tej kwoty z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie.
2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje wspólnie uzgadniają wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
4. W przypadku nieuzgodnienia wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Art. 59b.
1. Kontrolę wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 59a, przeprowadza:
1) podmiot, który utworzył zakład,
2) Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).
2. W przypadku naruszenia przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 59a:
1) podmiot, który utworzył zakład, może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę lub odwołać tego kierownika,
2) Państwowa Inspekcja Pracy wydaje, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym w nakazie terminie.
3. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 59a,
nie przekazuje środków na wzrost wynagrodzeń w sposób określony w tym przepisie
- podlega karze grzywny.
4. Do ścigania wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) w art. 132 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uzyskanie przez świadczeniodawcę środków finansowych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430 i Nr …, poz. …) nie wyłącza możliwości zawarcia z takim świadczeniodawcą umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach, o których mowa w ust. 2. ”.

Art. 4.

W terminie do dnia 8 października 2007 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu jednostronnie dokonają zmiany umów zawartych na rok 2007, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do zmiany tych umów nie stosuje się przepisu art. 158 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 5.

Przepisy art. 10c i 10e ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustawy nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do zmiany umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2008 r. albo w 2008 r., na okres dłuższy niż rok, w części realizowanej w roku 2008 i latach następnych. Do zmiany tych umów nie stosuje się przepisu art. 158 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i 9 oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2007 r.

1)Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 i Nr 164, poz. 1366 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 169, poz. 1411, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824.
Uzasadnienie


Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu:
1) utrzymanie przekazywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych świadczeniodawcom na finansowanie wzrostu wynagrodzeń, który miał miejsce w 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430);
2) wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sukcesywny wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
3) wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniu – w stosunku do osób zatrudnionych w szpitalach utworzonych przez gminy i powiaty oraz u świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W ramach pierwszego celu proponowane rozwiązania mają dwojaki charakter.
W 2008 r. nadal w kwocie zobowiązania określonej w umowie pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcą będą wskazane dwie wartości: jedna stanowiąca zapłatę za wykonane świadczenia i druga – odpowiadająca środkom przekazanym świadczeniodawcom w 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
Z kolei rozwiązanie proponowane na rok 2009 i lata następne zakłada włączenie środków przekazywanych dotychczas (do końca 2008 r.) na wynagrodzenia do środków przekazywanych na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 10e regulacje te obejmą tych świadczeniodawców, którzy w roku 2007 uzyskali środki na wzrost wynagrodzeń na mocy ustawy z 22 lipca 2006 r. oraz zawarli w roku 2008 umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W celu wprowadzenia gwarancji dla pracowników zarówno w art. 10d (dotyczy roku 2008) jak i w art. 10f (dotyczy roku 2009 i lat następnych) zawarto odesłanie do przepisów art. 5 ust. 1a – 6 i 8 - 10 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. Przepisy te gwarantują udział przedstawicieli pracowników i innych osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w opracowaniu sposobu podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Proponowane brzmienie ww. przepisów, w przypadku pracowników, umożliwia włączenie dotychczasowych podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego. Przy czym, jeżeli świadczeniodawca wykonując obowiązek, o którym mowa w ustawie, przekroczy kwotę środków przyznaną na podstawie ustawy na wynagrodzenia zasadnicze i pochodne (tj. składniki wynagrodzenia, dla których wynagrodzenie zasadnicze stanowi podstawę ich określenia) nie będzie mógł z tego tytułu wstąpić w roszczeniem przeciwko funduszowi, Skarbowi Państwa lub innej jednostce sektora finansów publicznych. Jednocześnie ww. propozycje nie wyłączają ochrony, jaką przyznają pracownikom, w zakresie wynagrodzeń, ogólne przepisy Kodeksu pracy, w szczególności przepisy dotyczące równego traktowania pracowników, w tym zasada, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Obowiązujące są również przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy te będą miały zastosowanie, kiedy świadczeniodawca naruszy sposób wydatkowania środków publicznych – a taki charakter mają środki Narodowego Funduszu Zdrowia, które na mocy ustawy, mają być wydatkowane na wynagrodzenia.
W celu zabezpieczenia świadczeniodawców i osób u niego zatrudnionych wprowadza się przepis, iż w razie zaistnienia, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, okoliczności, które spowodują zmniejszenie wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca obowiązany będzie utrzymać wysokość wynagrodzeń w sposób proporcjonalny do wysokości przekazanych środków. Wskazane wyżej sytuacje wynikać będą w szczególności ze zmian organizacyjnych u świadczeniodawcy (ograniczenia zakresu świadczeń wykonywanych przez świadczeniodawcę np. w związku z likwidacją określonych oddziałów) lub z innych przyczyn uniemożliwiających świadczeniodawcy pełne wykonanie umowy.
Z uwagi na konieczność nadzoru nad wydatkowaniem środków przekazywanych na podstawie projektowanej ustawy, wprowadza się w odniesieniu do roku 2008 kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia sprawowaną na takich samych zasadach jak w stosunku do środków przekazywanych w ostatnim kwartale roku 2006 i w roku 2007. Takie rozwiązanie jest uzasadnione tym, że jeszcze w 2008 r. środki na utrzymanie wzrostu wynagrodzeń będą wyodrębnione ze środków przekazywanych świadczeniodawcom na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast włączenie tych środków do środków stanowiących zapłatę za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w roku 2009 i latach następnych spowoduje, że będą mieć zastosowanie ogólne przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące kontroli wykonania umowy, jaką przeprowadzają oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto przewiduje się kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która w razie stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przez świadczeniodawcę obowiązku, o którym mowa w art. 10f, będzie wydawała, w drodze decyzji administracyjnej, nakaz usunięcia stwierdzonych przez Inspekcję uchybień. Naruszenie art. 10f będzie stanowiło wykroczenie karane karą grzywny. Wykroczenie to będzie ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy, która w tej sprawie będzie występować w charakterze oskarżyciela publicznego.

Odnosząc się do drugiego celu projektowanej ustawy, należy wskazać, ze przepis art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej znajdzie zastosowanie po wejściu w życie ustawy w każdym przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, o ile nowa umowa i umowa poprzednia będą dotyczyć tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej. Taki mechanizm pozwala na wzrost wynagrodzeń w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej już w tym roku, o ile będą dodatkowe środki w planie finansowym Funduszu przeznaczone na zmianę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Trzeci cel ustawy zostanie zrealizowany poprzez:
1) podniesienie wskaźnika kosztów pracy w rodzaju lecznictwo szpitalne w stosunku do szpitali utworzonych przez gminy i powiaty i w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;
2) zmianę umów odnoszącą się do wzrostu kwoty zobowiązania, który będzie opiewał na ¼ różnicy pomiędzy kwotą zobowiązania ustaloną w umowie zawartej w 2006 roku na rok 2007, a kwotą zobowiązania ustaloną w wyniku zmiany umowy.

Podniesienie wskaźników kosztów pracy w rodzaju lecznictwo szpitalne w stosunku do szpitali utworzonych przez gminy i powiaty i w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe zostało dokonane na podstawie analiz przeprowadzonych przez NFZ w tym zakresie. Wykazały one, że ze względu na występujące różnice w kosztach pracy istnieje konieczność ich urealnienia – w stosunku do wskaźników obecnie obowiązujących – w przypadku leczenia uzdrowiskowego oraz leczenia szpitalnego gdy organem założycielskim szpitala jest powiat lub gmina.
Jednocześnie, w związku z dodawanym art. 59a ustawy, gwarantującym wzrost kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu, przepis ust. 4 art. 4a wyłącza stosowanie zasad art. 59a do rozwiązania przewidzianego w art. 4 ust, 1 i 2. Brak takiego wyłączenia spowodowałby, że pracodawca nie byłby zobowiązany do przeznaczenia wszystkich środków uzyskanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 na podwyżki wynagrodzeń ale, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 59a, wyłącznie „nie mniej niż 40%” kwoty zwiększenia kontraktu.

Projekt dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którym poprzednio przekazano środki na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. Nie jest bowiem możliwe zastosowanie tej regulacji do nieznanej liczby ewentualnych świadczeniodawców, którzy kiedykolwiek zawrą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wprowadzenie sztywnej zasady obejmującej również tych świadczeniodawców nie pozwoliłoby w sposób racjonalny zaplanować środków na świadczenia opieki zdrowotnej. Fundusz dysponuje środkami publicznymi, co do których obowiązuje szczególny reżim wydatkowania i dyscyplina finansów publicznych. Plan finansowy Funduszu musi być zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów. Wprowadzenie regulacji, która obejmowałaby nieznaną bliżej liczbę świadczeniodawców mogłoby zachwiać tę równowagę. Należy podkreślić, że wartością konstytucyjną jest równowaga w zakresie przychodów i wydatkowania środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a jej naruszenie mogłoby zostać uznane za sprzeczne z Konstytucją RP.
Jednocześnie należy wskazać, iż umowy z „nowymi świadczeniodawcami” zawierane będę na poziomie porównywanym do umów ze świadczeniodawcami objętymi zakresem podmiotowym projektu ustawy.
Dokonywana w art. 3 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu z jednej strony doprecyzowanie, a z drugiej zagwarantowanie świadczeniodawcom, że przy zwieraniu umów będą uwzględnianie zasady przewidziane w projektowanej ustawie.

Projekt nowelizacji nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.
Projekt ustawy – stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) - zostanie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień zewnętrznych.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)


1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projekt ustawy swoim zakresem wywiera wpływ na Narodowy Fundusz Zdrowia i pracowników świadczeniodawców.

2. Konsultacje społeczne
Projekt na etapie jego opracowywania był konsultowany z samorządem zawodowym lekarzy i pielęgniarek i położnych oraz z organizacjami związkowymi działającymi w ochronie zdrowia, tj. z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Dnia 4 lipca 2007 r. w trakcie spotkania Ministra Zdrowia z ww. podmiotami projekt został uzupełniony zgodnie ze zgłaszanymi postulatami, w szczególności o przepisy:
zobowiązujące pracodawców do włączenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od NFZ a przeznaczonej na wynagrodzenia;
wprowadzające mechanizm umożliwiający sukcesywny wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, o ile nowa umowa i umowa poprzednia będą dotyczyć tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej;
wyrównujące dysproporcje w wielkości środków na wynagrodzenia – w stosunku do szpitali utworzonych przez gminy i powiaty oraz u świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Projekt zostanie przesłany do konsultacji miedzy innymi: Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Związkowi Pracodawców Służby Zdrowia, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, rektorom uczelni medycznych, instytutom, Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK NSZZ "Solidarność", Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność 80", Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Stomatologów, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego
Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.
Przedmiotowa regulacja wpłynie na koszty Narodowego Funduszu Zdrowia.
W związku z tym, że ze środków Funduszu w roku 2007 oraz w 2008 będą finansowane, oprócz m.in. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, dodatkowo koszty wzrostu wynagrodzeń wskazanych w ustawie osób, natomiast w roku 2009 i w latach następnych nie przewiduje się takiego sposobu finansowania, lecz finansowanie w całości w ramach kosztów świadczeń zdrowotnych, skutki finansowe tej ustawy dla Funduszu wystąpią wyłącznie w latach 2007 i 2008 i wyniosą:
- w roku 2007 – w związku ze wzrostem kwoty środków przekazywanych na podwyżkę wynagrodzeń we wskazanej w ustawie grupie szpitali oraz w lecznictwie uzdrowiskowym (w związku ze wzrostem wskaźników w załączniku do ustawy) – ok. 33.597 tys. zł;
- w roku 2008 – w związku z odrębnym finansowaniem wzrostu wynagrodzeń wskazanych w ustawie osób – 4.615.975 tys. zł.

Przedmiotowa regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja będzie miała wpływ na polepszenie sytuacji pracowników sektora ochrony zdrowia.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projekt nie będzie miał wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Projekt nie będzie miał wpływu na sytuację regionów.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Wejście w życie regulacji będzie mieć pozytywny wpływ na ochronę zdrowia ludności, przez poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności
Wejście w życie regulacji nie będzie mieć wpływu na warunki życia ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7733 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.