nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie11.09.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lipca 2007 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
dnia 20 sierpnia 2007 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-pp@mz.gov.pl


Projekt z dnia 13 lipca 2007 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia …………………… 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz.U. Nr 116, poz. 750) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:
,,§ 1a.
Pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących:
1) ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410),
2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń,
3) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych,
5) przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
a) rurki ustno – gardłowej,
b) rurki nosowo – gardłowej,
c) maski krtaniowej,
d) rurki krtaniowej,
e) konikopunkcji (pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego),
6) odsysanie dróg oddechowych,
7) podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:
a) ręcznie - z użyciem:
- maski twarzowej,
- zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego,
mechanicznie – z użyciem respiratora,
8) intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,
9) wykonanie EKG,
10) wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG,
11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej,
12) monitorowanie czynności układu oddechowego,
13) monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi,
14) wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej,
15) wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu (pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego),
16) podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu (podawanie leków drogą doszpikową pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego),
17) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej (pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego),
18) oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:
a) poziomu glukozy w surowicy,
b) poziomu elektrolitów w surowicy,
c) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej,
19) opatrywanie ran,
20) tamowanie krwotoków,
21) unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego,
22) odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
23) segregację medyczną,
24) podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
25) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.

§ 1b.
W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych pielęgniarka, o której mowa w § 1a, jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działam administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr175, poz. 1461.
UZASADNIENIE


Nowelizacja rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750), wydanego na podstawie dyspozycji zawartej w art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.), ma na celu umożliwienie racjonalnego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych przez pielęgniarkę w trakcie kształcenia podyplomowego.
Nadanie uprawnień do samodzielnego realizowania określonych świadczeń diagnostycznych i leczniczych pielęgniarkom posiadającym specjalizację lub specjalizującym się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub posiadającym ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego wynika także z konieczności określenia świadczeń możliwych do realizacji przez pielęgniarkę systemu w związku z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U . Nr 191, poz. 1410).
Opracowanie zakresu powyższych świadczeń diagnostycznych i leczniczych miało miejsce po szczegółowej analizie ramowych programów bloków specjalistycznych specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego i pielęgniarstwa pediatrycznego, zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. (Dz. U. z 2003 r., Nr 197, poz. 1922).
Zakres świadczeń diagnostycznych i leczniczych możliwych do samodzielnej realizacji przez pielęgniarkę wyżej opisaną oraz wykaz leków do doraźnego podania których będzie uprawniona pielęgniarka w związku z samodzielnym realizowaniem świadczeń wchodzących w skład medycznych czynności ratunkowych, pozwoli na przywrócenie i utrzymanie funkcji życiowych u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia życia.
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm krajowych, przepisów technicznych ani przepisów dotyczących usług, w związku z tym nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
OCENA SKUTKÓW REGULACJI1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.
Wejście w życie przepisów nowelizowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty lub specjalizujące się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub posiadające ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego. Nowelizacja rozporządzenia umożliwi im samodzielną realizację określonych świadczeń diagnostycznych i leczniczych, będących częścią medycznych czynności ratunkowych. Tym samym, nowelizacja będzie oddziaływać na jednostki systemu ratownictwa medycznego, a w szczególności na zespoły podstawowe ratownictwa medycznego.

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W toku uzgodnień projekt nowelizowanego rozporządzenia zostanie przedłożony celem zaopiniowania w szczególności przez:
1) Naczelną Izbę Lekarską,
2) Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych,
3) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
4) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
5) Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia,
6) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
7) NSZZ Solidarność,
8) Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
9) Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych,
10) Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych,
11) Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych,
12) Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego,
13) Polską Radę Resuscytacji,
14) Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,
15) Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof.
Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym także poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa ( Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wywoła skutków dla rynku pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia
Określenie zakresu świadczeń diagnostycznych i leczniczych wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub będącą w trakcie realizacji specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa kardiologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego, pozwoli na racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez pielęgniarki podczas szkolenia podyplomowego i przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa ludności.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności.
Wejście w życie rozporządzenia poprawi bezpieczeństwo zdrowotne ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13127 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2018 © by Ministerstwo Zdrowia.