nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywnościROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
ORAZ
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 2)
z dnia 3 stycznia 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Główny Inspektor Sanitarny i Główny Lekarz Weterynarii, w ramach współdziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności uzgadniają, przygotowane w trybie określonym w ust.2 listy zakładów, w których:
  1) środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są produkowane lub przechowywane wraz z innymi środkami spożywczymi, których nadzór w zakresie urzędowej kontroli żywności sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2) środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są produkowane lub przechowywane wraz z innymi środkami spożywczymi, których nadzór w zakresie urzędowej kontroli żywności sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej,
  3) środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są produkowane lub przechowywane wraz z innymi środkami spożywczymi, których nadzór w zakresie urzędowej kontroli żywności sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organy Inspekcji Weterynaryjnej, w tym zakładów produkujących żywność przeznaczoną na eksport, w przypadku, gdy przepisy państwa przeznaczenia wymagają dla tej żywności weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładu.

2. Projekty list zakładów, o których mowa w ust. 1, ustalane są przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i wojewódzkich lekarzy weterynarii właściwych ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności.

§ 2.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organy Inspekcji Weterynaryjnej:
  1) przekazują sobie nawzajem informacje i niezbędne materiały dotyczące stwierdzonych w związku ze sprawowaniem urzędowej kontroli żywności uchybień w przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 19, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 12, poz. 976) ujawnionych, jeżeli stanowią one zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, w tym o przypadkach stwarzających zagrożenie chorób odzwierzęcych,
  2) mogą organizować wspólne kontrole lub udzielać sobie doraźnej pomocy merytorycznej w toku przeprowadzanych kontroli i w wykonywaniu badań laboratoryjnych,
  3) mogą organizować wspólne szkolenia w zakresie funkcjonowania systemów kontroli bezpieczeństwa żywności, w tym systemu HACCP,
  4) wyznaczają swoich przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych z zakresu podstawowych zagadnień higieny wymaganych od osób biorących udział w produkcji lub w obrocie żywnością.

§ 3.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane w szczególności do:
  1) natychmiastowego wzajemnego przekazywania wiadomości o przypadkach chorób odzwierzęcych i zatruć pokarmowych po spożyciu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego stwarzających zagrożenie sanitarno-epidemiczne,
  2) wzajemnego uzgadniania planów urzędowej kontroli uwzględniających sytuację epidemiczną i epizootyczną obszaru objętego ich właściwością miejscową oraz dane niezbędne do oceny ryzyka bezpieczeństwa żywności, jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz ochrony zdrowia lub życia człowieka.

§ 4.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej współdziałają z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierującym siecią powiadamiania o niebezpiecznych produktach żywnościowych określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) w zakresie przekazywania do punktu kontaktowego informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 3).

Minister Zdrowia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji – zdrowie, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, po. 833).
2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 12 września 1972 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 40, poz. 261 i z 1992 r. Nr 91, poz. 456), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-03
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4431 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.