nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotuROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 6 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu.


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wewnętrzna kontrola jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie, zwana dalej „kontrolą wewnętrzną”, w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, zwanych dalej „zakładami” dotyczy:
1) przestrzegania zasad higieny w procesie przyjęcia i przechowywania surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych i opakowań;
2) przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji;
3) przechowywania żywności:
4) wprowadzania żywności do obrotu;
5) organizacji i zarządzania zakładem w zakresie jakości zdrowotnej żywności.

§ 2.

Kontrola wewnętrzna w zakresie czynności związanych z produkcją obejmuje:
1) bieżącą lub okresową ocenę jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych i innych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w procesie produkcji;
2) ocenę prawidłowości i skuteczności stosowanego systemu HACCP;
3) ocenę poprawności stosowanych procesów technologicznych pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności;
4) sposób znakowania wyrobów gotowych;
5) okresową ocenę jakości zdrowotnej wyrobów gotowych.

§ 3.

Kontrola wewnętrzna w zakresie przechowywania obejmuje:
1) bieżącą lub okresową ocenę warunków przechowywania surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych, opakowań i wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń do tego przeznaczonych, w tym:
  a) czystości,
  b) temperatury,
  c) wilgotności,
  d) stopnia nasłonecznienia,
  e) zabezpieczenia przed owadami i szkodnikami,
  f) rotację przechowywanej żywności;
2) bieżącą lub okresową ocenę prawidłowości oznakowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
3) podejmowanie działań korygujących lub decyzji o usunięciu lub zniszczeniu żywności lub wyrobów w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o niewłaściwej jakości zdrowotnej przechowywanych wyrobów oraz nieprawidłowościach w zakresie terminu przydatności do spożycia.

§ 4.

Kontrola wewnętrzna w zakresie wprowadzania do obrotu obejmuje:
1) bieżącą ocenę sposobu znakowania wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania terminów przydatności do spożycia albo daty minimalnej trwałości;
2) bieżącą ocenę stanu opakowań zbiorczych i jednostkowych wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem znakowania, o którym mowa w pkt 1;
3) bieżącą ocenę stanu sanitarnego środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności wprowadzanej do obrotu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”.

§ 5.

Kontrola wewnętrzna w zakresie przestrzegania zasad higieny obejmuje:
1) ocenę stanu sanitarnego, technicznego i porządku w zakładzie oraz jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych;
2) ocenę stanu technicznego i sanitarnego maszyn, urządzeń i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności;
3) ocenę jakości wody stosowanej w procesie produkcji;
4) ocenę sposobu przechowywania i stosowania środków myjących i dezynfekujących;
5) ocenę stanu zdrowotnego i higieny osób biorących udział w procesie produkcji oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy;
6) sposób usuwania odpadów i ścieków;
7) skuteczność zabezpieczenia przed owadami i szkodnikami;
8) ocenę kwalifikacji zawodowych pracowników;
9) prawidłowość prowadzonej dokumentacji w zakresie realizacji zasad higieny.

§ 6.

Kontrola wewnętrzna w zakresie struktury organizacyjnej zakładu i zarządzania tym zakładem obejmuje:
1) ocenę poprawności i funkcjonowania przyjętej struktury organizacyjnej pod względem zapewnienia jakości zdrowotnej wyrobów gotowych;
2) ocenę oddziaływania organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach na wyniki w zakresie jakości zdrowotnej żywności.

§ 7.

W ramach kontroli wewnętrznej w zakładzie dokonuje się również oceny przestrzegania szczególnych wymagań i warunków określonych w odrębnych przepisach lub decyzjach organów urzędowej kontroli żywności w odniesieniu do zakładu, żywności i wyrobów mających zastosowanie w produkcji.

§ 8.

Czynności, o których mowa w § 3-8, są dokumentowane przez zakład.

§ 9.

1. Metody kontroli wewnętrznej w zakładzie uwzględniają wynikające z dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej działania kontrolne oraz częstotliwość dokonywanych ocen.
2. Kierujący zakładem nadzoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1

§ 10.

1. Wyniki ocen uzyskane podczas kontroli wewnętrznej analizuje się na bieżąco w celu podjęcia działań korygujących.
2. Kierujący zakładem ustala osoby odpowiedzialne za dokonanie analizy, o której mowa w ust. 1 oraz zakres podejmowanych w wyniku tej analizy działań korygujących.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy § 2 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. 2)

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz.833)
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 152 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz przestrzegania higieny w zakładach produkujących i wprowadzających je do obrotu (M.P. Nr 43, poz.272), która utraciła moc obowiązującą z dniem 1 października 1999 r. na podstawie art.105 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872,Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz.70, Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 95, poz.1041, Nr 122, poz.1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-06
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 14807 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.