nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Dz.Urz.MZ.07.13.68 → z dnia 10 września 2007 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.08.09.60
Dz.Urz.MZ.09.06.32


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego
na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” oraz § 3 Porozumienia między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwaną dalej „Radą”.

§ 2.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) projektów harmonogramu realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwanego dalej „Programem”,
b) propozycji podziału środków na poszczególne grupy zadań Programu, w ramach kwoty zaplanowanej na Program w danym roku budżetowym,
c) propozycji w zakresie wprowadzenia do Programu nowych zadań,
d) propozycji zmian w sposobie realizacji Programu,
e) sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji Programu,
f) sprawozdań z zarządzania Programem;
2) nadzór okresowy i ciągły nad realizacją Programu oraz opiniowanie raportów Koordynatora z realizacji Programu;
3) analiza stopnia osiągnięcia celów Programu;
4) współpraca z Komisją Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki – organem Rady Nauki.

§ 3.

W skład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
a) Przewodniczący Rady - Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
b) Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
c) prof. dr hab. Stanisław Woś, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,
d) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
e) Anna Mieczkowska, główny specjalista Wydziału Nauki Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
2) przedstawiciele ministra właściwego do spraw nauki:
a) Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof Jan Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, członek Komisji na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Nowakowski, Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Gdańskiej,
d) Dariusz Drewniak, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) Dorota Kościelecka, Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych Departamentu Badań na Rzecz Gospodarki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) 3 osoby wskazane przez Koordynatora Programu.

§ 4.

Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby inne niż wymienione w § 3.

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) organizowanie pracy Rady;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń;
3) przedstawianie propozycji porządku posiedzeń;
4) ustalanie listy osób spoza Rady zapraszanych na posiedzenie;
5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki o bieżącej działalności Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.

§ 6.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw nauki.

§ 7.

1. Osobom powołanym do Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.
2. Członkom Rady, w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na terenie kraju oraz dieta na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.3)).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia
Zbigniew Religa1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6190 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.