nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.13.71 → z dnia 10 września 2007 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.06.09.42
Dz.Urz.MZ.08.08.47
Dz.Urz.MZ.09.03.12


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do działalności podstawowej Biura należy realizacja zagranicznych programów pomocy współfinansowanych przez Unię Europejską, kraje EFTA lub inne międzynarodowe instytucje finansowe oraz programów bilateralnych i innych programów wynikających z umów międzynarodowych.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Zespół do Spraw Mechanizmów Finansowych i Programów Europejskich;
2) Zespół do Spraw Programów Wzmocnienia Instytucjonalnego i Funduszy Strukturalnych na lata 2004-2006;
3) Zespół Administracyjno-Gospodarczy;
4) Zespół Księgowości i Finansów;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Bolesław Piecha


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4706 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.