nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiegoDz.Urz.MZ.07.13.70 → z dnia 10 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-
epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa śląskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Dział Laboratoryjny;
3) Dział Nadzoru Sanitarnego;
4) Oddział do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Oddział Oświaty Zdrowotnej;
6) Sekcja Informatyki;
7) Sekcja Kadr i Szkolenia;
8) Sekcja Organizacji i Kontroli;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktów z Mediami;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu;
11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
15) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
16) Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Wewnętrznej Kontroli Finansowej.”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Sekcja Organizacji i Statystyki;
5) Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
6) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkolenia;
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
9) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
10) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych, Organizacyjnych i Szkoleń;
5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
6) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
8) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;\
8) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Szkoleń;
5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
6) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
7) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
8) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
11) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
12) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
13) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myszkowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
14) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
15) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
16) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
17) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
18) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
19) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Organizacji;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej;
6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
7) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
8) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
9) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
21) w załączniku nr 21 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Zbigniew Religa


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 5, poz. 40 i Nr 12, poz. 117, z 2004 r. Nr 4, poz. 38, Nr 11, poz. 102 i Nr 14, poz. 116 i poz. 126 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 75.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3970 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.