nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystykiROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 17 stycznia 2003 r.
w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki.


Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz.1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz.1187) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Informacje o preparacie niebezpiecznym, które należy przedstawić Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, w przypadku gdy nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Jeżeli preparaty niebezpieczne, o których mowa w § 1, będą się znajdowały w obrocie w dniu wejścia w życie rozporządzenia, informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się do dnia 31 marca 2003 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

____________________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal_prep_niebezp.doc zal_prep_niebezp.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5736 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.