nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.14.77 → z dnia 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Bolesław Piecha:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
4) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
5) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
c) Departament Prawny,
d) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
6) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Anna Gręziak:
1) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Współpracy Międzynarodowej;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych :
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Departament Polityki Zdrowotnej;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
b) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
c) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
d) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
e) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
f) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
g) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
h) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
i) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
j) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
k) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
l) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
o) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
p) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
q) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
r) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
s) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
t) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
u) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
v) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
w) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
x) Narodowego Instytutu Leków,
y) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
z) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
za) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie,
zb) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
b) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Grzegorz Gołdynia:
1) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Spraw Obronnych,
c) Departament Zdrowia Publicznego;
3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
d) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
e) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
i) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
j) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
k) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
l) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
m) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
n) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
o) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,
p) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
q) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
s) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
t) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
u) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Bolesława Piechę zastępuje Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas;
2) Podsekretarza Stanu Jarosława Pinkasa zastępuje Sekretarz Stanu Bolesław Piecha;
3) Podsekretarza Stanu Grzegorza Gołdynię zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;
4) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Grzegorz Gołdynia;
5) Podsekretarza Stanu Annę Gręziak zastępuje Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 69, Nr 16, poz. 84 i Nr 18, poz. 93).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5647 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.