nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Osób NiesamodzielnychDz.Urz.MZ.07.14.76 → z dnia 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do Spraw Osób Niesamodzielnych, zwaną dalej "Radą", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Rady osoby wymienione w § 2 pkt 1,2 i 4 lit. a, b, d, f-h wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
2) Wiceprzewodniczący Rady - prof. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
3) Sekretarz Rady - Małgorzata Krowiak, radca generalny, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Rady:
a) prof. Barbara Bień, Akademia Medyczna w Białymstoku,
b) prof. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski,
c) prof. Jerzy Kiwerski, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
d) prof. Olga Kowalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
e) Elżbieta Szwałkiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
f) prof. Gertruda Uścińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,
g) prof. Katarzyna Wieczorowska – Tobis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
h) prof. Ludmiła Waszkiewicz, Akademia Medyczna we Wrocławiu.

§ 3.

1. W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Rady należy świadczenie pomocy doradczej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie spraw dotyczących osób, które w wyniku utraty niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej w następstwie chorób lub urazów wymagają niezbędnej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych (osób niesamodzielnych), w szczególności:
1) przedstawianie propozycji przedsięwzięć badawczych mających na celu zapobieganie niesamodzielności;
2) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niesamodzielnych wynikających z analizy sytuacji epidemiologicznej i demograficznej;
3) opracowanie propozycji dotyczących systemowego wykorzystania rehabilitacji dla zapobiegania powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności;
4) opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym programów i aktów normatywnych dotyczących:
a) rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności,
b) mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w sprawach rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności,
c) harmonizacji działań organów administracji rządowej w sprawach rozwiązań systemowych zapobiegających powstawaniu niepełnosprawności i niesamodzielności;
5) udział w opracowywaniu dokumentów dotyczących spraw osób niesamodzielnych.
2. Rada w pracach wykorzystuje dokumenty zgromadzone i opracowane przez Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.

§ 5.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;
2) prowadzenie posiedzeń Rady;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Rady;
4) planowanie i organizowanie pracy Rady;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Rady, o której mowa w § 8 ust. 1, o bieżącej działalności Rady;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczącego Rady, w razie jego nieobecności, zastępuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 6.

1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Rady.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin pracy uchwalony przez Radę, na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego członka Rady, udzielają Radzie pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.
2. Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, informacje o bieżącej działalności Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9.

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Rady, członkowie Rady lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Rady w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Rady oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Rady, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5809 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.