nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiegoDz.Urz.MZ.07.14.74 → z dnia 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-
epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiegoNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 67, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Łodzi, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Nadzoru Sanitarnego:
a) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
b) Oddział Higieny Radiacyjnej,
c) Oddział Nadzoru Epidemiologii,
d) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej,
e) Oddział Nadzoru Higieny Pracy,
f) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Oddział Laboratoryjny Analiz Instrumentalnych,
b) Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,
c) Oddział Laboratoryjny Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,
d) Oddział Laboratoryjny Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
e) Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii,
f) Oddział Laboratoryjny do Spraw Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych,
g) Oddział Laboratoryjny Przygotowania Podłoży;
3) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Oddział Ekonomiczny,
b) Oddział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
c) Sekcja Administracyjna,
d) Sekcja Obsługi i Transportu,
e) Sekcja Techniczna,
4) Oddział Kadr i Szkolenia;
5) Oddział Organizacyjno-Prawny;
6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Sekcja Informatyki;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu Dyrektora;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. Z 2003 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 95, z 2004 r. Nr 7, poz. 66, z 2005 r. Nr 14, poz. 59 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 62.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3443 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.