nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zleceniaDz.Urz.MZ.07.14.78 → 1 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia


Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przed zawarciem umowy dokonuje się wyboru oferenta, stosując tryb określony w przepisach o zamówieniach publicznych.”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę 10.000 zł lub nie została objęta planem finansowym, zawarcie umowy wymaga uzyskania uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia lub Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia albo Dyrektora Generalnego, nadzorującego wykonywanie zadań przez komórkę organizacyjną wnioskującego dyrektora.”;
3) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924),
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6324 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.