nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w WarszawieDz.U.07.203.1466

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowemu Zakładowi Higieny z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24 (numer identyfikacyjny REGON 000288461; numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-32)3) nadaje się nazwę „Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MINISTER FINANSÓW1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.
3) ) Państwowy Zakład Higieny został powołany Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (Dz. U. z 1936 r. Nr 45, poz. 336).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3944 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.