nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnychDz.U.07.199.1440

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 428) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadać nurek;
2) tryb orzekania o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych i przeprowadzania okresowych badań lekarskich;
3) sposób sprawowania nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi;
4) procedury dekompresji i kompresji;
5) wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych;
6) wymagania kwalifikacyjne lekarzy orzekających o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych oraz nadzorujących głębinowe i długotrwałe prace podwodne;
7) wzory i tryb wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne.

§ 2.

1. Za zdolną do pracy w zawodzie nurka uznaje się osobę, u której po przeprowadzeniu wstępnego badania lekarskiego, zwanego dalej „badaniem wstępnym”, nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych.
2. Badanie przeprowadza lekarz, który:
1) posiada specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej albo w dziedzinie medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej oraz
2) ukończył szkolenie w ośrodku medycyny hiperbarycznej działającym w strukturze jednostki badawczo-rozwojowej lub uczelni medycznej, zwany dalej „ośrodkiem medycyny hiperbarycznej”.
3. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, potwierdza ośrodek medycyny hiperbarycznej zaświadczeniem, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Zaświadczenie wystawia się w trzech egzemplarzach, przy czym jeden otrzymuje osoba, która ukończyła szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, drugi dołączony jest do dokumentacji szkolenia, a trzeci przesyła się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lekarza.

§ 3.

1. Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, zgłasza się na badanie wstępne bez skierowania.
2. Badanie wstępne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 4.

Badanie wstępne obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
4) elektrograficzna próba wysiłkowa (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowa, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowa;
5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
6) badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
7) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, kreatyniny, cholesterolu, trójglicerydów i albumin;
8) badanie ogólne moczu;
9) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
10) test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
11) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.

§ 5.

Badanie okresowe obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria);
4) elektrokardiogram (w 12 odprowadzeniach) spoczynkowy, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowy;
5) badanie audiometryczne;
6) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, cholesterolu, trójglicerydów, albumin;
7) badanie ogólne moczu;
8) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych), które wykonuje się co 4 lata, chyba, że stwierdza się zmiany wymagające ich częstszego przeprowadzania;
9) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia;
10) test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.

Lekarz przeprowadzając badanie, o którym mowa w § 4 i 5, bierze pod uwagę warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadać nurek, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.

1. Badania okresowe nurka wykonuje się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 40 roku życia nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a także w przypadku:
1) choroby lub wypadku powodujących przerwę w nurkowaniu powyżej 30 dni;
2) wniosku nurka;
3) wniosku organizatora prac podwodnych.
2. Skierowanie na badania okresowe wydaje organizator prac podwodnych.

§ 8.

1. W wyniku przeprowadzonych badań, osoba poddana badaniu może otrzymać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych.
2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) miejsce zamieszkania;
4) treść orzeczenia.

§ 9.

1. Osoba poddana badaniu może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do komisji lekarskiej działającej w Międzywydziałowym Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku, zwanej dalej „komisją”.
2. Wniosek wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem lekarza, który je wydał.
3. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, przesyła do komisji wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z kopią dokumentacji medycznej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
4. Komisja przeprowadza badanie lekarskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Orzeczenie wydane przez komisję jest ostateczne i zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) miejsce zamieszkania;
4) treść orzeczenia.

§ 10.

1. Organizator prac podwodnych zapewnia nadzór medyczny nad wykonywaniem tych prac mając na celu w szczególności, zapobieganie wypadkom nurkowym, chorobie dekompresyjnej oraz zapewnienie możliwości leczenia dekompresją leczniczą.
2. W trakcie prowadzenia prac głębinowych i długotrwałych, w miejscu ich przeprowadzania, należy zapewnić obecność lekarza, który:
1) posiada specjalizację z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii lub medycyny ratunkowej;
2) ma ukończony kurs z zakresu fizjopatologii nurkowania i terapii hiperbarycznej w ośrodku medycyny hiperbarycznej;
3) odbył 6 miesięczny staż w ośrodku medycyny hiperbarycznej.
3. Organizator prac podwodnych zapewnia transport do komory hiperbarycznej w celu odbycia konsultacji.
4. Przy odległościach przekraczających 150 km od miejsca prowadzenia prac, należy zapewnić możliwość wykonania transportu sanitarnego drogą lotniczą.
5. Transport pod ciśnieniem możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z ośrodkiem medycyny hiperbarycznej dysponującym odpowiednim zabezpieczeniem technicznym. Decyzję o zastosowaniu takiego transportu podejmuje ośrodek medycyny hiperbarycznej.
6. Sposób postępowania w razie wypadku przy wykonywaniu prac podwodnych oraz komunikowania się z ośrodkiem medycyny hiperbarycznej musi być przekazany wszystkim nurkom w formie pisemnej, dostępnej w bazie prac podwodnych.
7. Nurkowie po zakończeniu prac podwodnych powinni pozostawać przez 12 godzin w zasięgu komory hiperbarycznej zabezpieczającej prace podwodne.
8. W razie wystąpienia wypadku przy wykonywaniu prac podwodnych, wymagającego specjalistycznej pomocy medycznej, należy niezwłocznie pisemnie oraz telefonicznie zawiadomić ośrodek medycyny hiperbarycznej.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, zawiera następujące dane:
1) nazwę organizatora prac podwodnych;
2) miejsce prac;
3) datę i czas wypadku;
4) opis nurkowania - zawierający co najmniej maksymalną głębokość i czas nurkowania, mieszaniny oddechowe i rodzaj użytego sprzętu;
5) liczbę osób poszkodowanych;
6) imiona i nazwiska a także wiek osób, które uległy wypadkowi;
7) zakres udzielonej pomocy specjalistycznej;
8) imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z ewentualnym kontaktem telefonicznym.

§ 11.

Procedury dekompresji i kompresji:
1) dla sprężonego powietrza i nitroksu – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) dla helioksu z dekompresją tlenową na głębokości 6 metrów – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3) dla helioksu z dekompresją tlenową na głębokości 12 metrów – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4) heliksowej dla dzwonu nurkowego – określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 12.

Wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 10 ust. 2 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2983 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.