nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”Dz.Urz.MZ.07.16.86 → z dnia 31 października 2007r.
zmiana z dnia 13 grudnia 2007 r.
Dz.Urz.MZ.07.18.96 → z dnia 14 grudnia 2007r.
Dz.Urz.MZ.08.05.25ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu:
„Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a-n, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu: prof. Stanisława Golinowska - Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
2) Członkowie:
a) prof. Marian Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski,
b) prof. Jan Sobiech – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
c) prof. Krzysztof Surówka – Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
d) prof. W. Cezary Włodarczyk – Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
e) dr Alina Baran – Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,
f) dr Christoph Sowada – Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
g) dr Andrzej Cylwik - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,
h) mgr Agnieszka Sowa – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,
i) dr Adam Kozierkiewicz – Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
j) mgr Mateusz Winiarz – Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
k) dr Izabela Rydlewska – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
l) dr Katarzyna Kissimowa-Skarbek – Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
m) mgr inż. Witold Ponikło – Szpital im. Rydygiera w Krakowie,
n) mgr Ewa Kocot - Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
o) mgr Jacek Bębenek – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomiczno-Finansowych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niewymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych, związanych z zależnością pomiędzy wysokością środków w systemie ochrony zdrowia a kosztami wytwarzania usług medycznych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności.
2. Zespół przygotuje raport, zgodnie z konspektem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w § 4 ust 2, w terminie do dnia 30 listopada 2007 r.

§ 6.

Tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Wacława Wojtala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 9.

Za wykonanie zadania określonego w § 4, Przewodniczący Zespołu oraz Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a-n, otrzymują jednorazowe wynagrodzenie
w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu – 10 000 zł;
2) Członek Zespołu – 3 000 zł.


§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Agencja Oceny Technologii Medycznych.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5238 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.