nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do prac nad określeniem świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.07.16.87 → z dnia 31 października 2007r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do prac nad określeniem świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Ekspertów do prac nad określeniem świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami a płatnikami, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-4 lit. a – l, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Andrzej Musiałowicz - Zastępca Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Jacek Grabowski– Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Joanna Parkitna – starszy specjalista w Agencji Oceny Technologii Medycznych;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Jerzy Chajdas - Narodowy Fundusz Zdrowia,
b) Katarzyna Czach - Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) Józef Stępień - Agencja Oceny Technologii Medycznych,
d) Mirosław Melaniuk – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. St. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie,
e) Joanna Zwierowicz - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
f) Małgorzata Majer – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego w Łodzi,
g) Przemysław Poznański – Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego,
h) Waldemar Stylo - Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
i) Franciszek Gajek – Kancelaria Podatkowa,
j) Marek Ziegman - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
k) Ewa Svejda - Hutnikiewicz – Sanatorium „Nowy Dom Zdrojowy” Krynica,
l) Krystyna Walkowska – Akademia Medyczna w Lublinie,
m) Marta Kuczabska – Ministerstwo Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2,
zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. Z osobami tymi mogą być zawierane umowy cywilnoprawne, z zastrzeżeniem § 7.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest uzgodnienie i zdefiniowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem zawieranych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie przygotowanie metodyki ich analiz kosztowych w oparciu o dane z zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zespół realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1) analizę wybranych rozwiązań przyjętych w tym zakresie w innych krajach;
2) analizę proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości ich zastosowania w warunkach polskich.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub upoważniony przez niego Członek Zespołu. 2. Decyzje Zespołu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 2, mogą być podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych. 4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie. 5. Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu.
§ 6.

Zespół przygotowuje regulamin oraz harmonogram pracy i przedstawia go do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 7.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. 2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz.1554 oraz z 2006 r. Nr 227,poz. 1661).

§ 8.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Agencja Oceny Technologii Medycznych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i r. Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4618 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.