nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwaDz.Urz.MZ.07.16.88 → z dnia 31 października 2007r.
zmiana Dz.Urz.MZ.04.18.140
Dz.Urz.MZ.07.02.06
Dz.Urz.MZ.09.13.65


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa


Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 18, poz. 140 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zarządzenie określa tryb przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie wyłonienia świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 oraz z 2006 r. Nr 231, poz. 1687), zwanych dalej "świadczeniami".”;
2) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:
„§ 1a. Wybór świadczeniodawców, z którymi minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „ministrem” zawiera umowy na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, finansowanych z budżetu państwa, odbywa się w drodze konkursu ofert. § 1b. W celu zapewnienia dostępu do świadczeń, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku unieważnienia lub nierozstrzygnięcia w określonym zakresie lub na określonym terenie dwóch, następujących po sobie konkursów ofert, wybór świadczeniodawców udzielających świadczeń w tym zakresie lub na tym terenie może nastąpić w innym trybie niż określony w § 1a.”;
3) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ogłoszenie o konkursie ofert, wraz z zaproszeniem do składania ofert, zamieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „ministerstwem”;
2) na stronie internetowej ministerstwa.”,
b) w ust. 2 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) wymóg udzielania świadczeń objętych umową u świadczeniodawcy,”;
4) w § 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) informacje o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;”;
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
,,§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister powołuje komisję konkursową w składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego.
2. Do komisji konkursowej nie może być powołana albo podlega wyłączeniu osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym oferenta albo pozostająca wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Wyłączenia i powołania nowego członka komisji konkursowej dokonuje minister.
3. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy doradców, ekspertów lub negocjatorów. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
4. Obsługę komisji konkursowej, organizację i przygotowanie konkursu ofert oraz ogłoszenie jego wyników, a także przygotowanie umów ze świadczeniodawcami zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej ministerstwa.
5. Komisja konkursowa rozwiązuje się po zatwierdzeniu wyników konkursu ofert przez ministra.
6. Z ważnych powodów minister może rozwiązać komisję we wcześniejszym terminie niż określony w ust. 5.”;
6) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Konkurs ofert przeprowadza się w dwóch etapach:
1) weryfikacja, ocena i kwalifikacja ofert pisemnych;
2) negocjacje z zakwalifikowanymi świadczeniodawcami odnośnie ceny i ilości świadczeń.”;
7) w § 7:
a) w ust.1: - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w przypadku braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia.”, - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) zaprasza przedstawicieli zakwalifikowanych świadczeniodawców i przeprowadza z nimi bezpośrednie negocjacje, w szczególności dotyczące liczby i ceny świadczeń. 6) wybiera najkorzystniejsze oferty, ustala wartość kontraktu negocjując liczbę i cenę świadczeń.”, - po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) sporządza zbiorcze zestawienia wyników negocjacji.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W uzasadnionych wypadkach, które mogłyby mieć istotny wpływ na przebieg lub wynik konkursu ofert, przewodniczący komisji konkursowej może podjąć decyzję o zawieszeniu postępowania konkursowego, informując o tym ministra.”;
8) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
,,§ 8a. Z przebiegu negocjacji, o których mowa w § 6a pkt 2, sporządza się protokół, który zawiera:
1) oznaczenie miejsca i czasu negocjacji;
2) liczbę i cenę świadczeń oraz wartość wynegocjowanego kontraktu;
3) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;
4) podpisy przewodniczącego komisji konkursowej lub zastępującego go członka komisji oraz przedstawiciela świadczeniodawcy.”;
9) § 9 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6) istotne wyjaśnienia i oświadczenia oferentów. 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert, ustalenie liczby i ceny świadczeń oraz wartość wynegocjowanych kontraktów.”;
10) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Komisja konkursowa przedkłada ministrowi do akceptacji protokół końcowy z przeprowadzonego konkursu ofert dotyczący wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia. 2. Wyniki konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie ministerstwa i na jego stronie internetowej.”;
11) w § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oferent może złożyć ministrowi na piśmie umotywowany protest dotyczący wyniku konkursu ofert w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w sposób określony w § 10 ust. 2.”;
12) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Minister zawiera umowy o udzielanie świadczeń z wybranymi przez komisję konkursową oferentami w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który będą zawierane umowy o udzielanie świadczeń, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 11 ust. 3, oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.”;
13) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§13. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zamieszcza się nie później, niż do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który będą zawierane umowy o udzielanie świadczeń.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5584 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.