nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń MiędzynarodowychDz.Urz.MZ.07.16.89 → z dnia 31 października 2007r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie likwidacji Biura Rozliczeń Międzynarodowych


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 31 stycznia 2008 r. likwiduje się państwową jednostkę budżetową Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, zwaną dalej „Biurem”.
2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje rozpoczęcie likwidacji Biura.

§ 2.

Mienie ruchome znajdujące się w posiadaniu Biura w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwu Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Dyrektor Biura jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji Biura, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Biura;
2) sporządzenia wykazu mienia ruchomego Biura i nieodpłatnego przekazania go Ministerstwu Zdrowia;
3) egzekucji należności, zaspokojenia wierzycieli i zabezpieczenia wierzytelności związanych z bieżącą działalnością Biura;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Biuro i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez Biuro, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Biura;
7) sporządzenia sprawozdań finansowych;
8) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych Biura na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji i otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia likwidacji, a następnie zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji Biura;
9) archiwizacji dokumentów Biura;
10) przekazania do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów dotyczących spraw nie zakończonych przez Biuro, przed dniem 1 stycznia 2008 r., z zakresu zadań realizowanych przez Biuro, a przejętych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172);
11) przekazania do Ministerstwa Zdrowia dokumentów dotyczących spraw pozostałych, po 1 stycznia 2008 r., w kompetencji Biura, w szczególności wynikających z § 1 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 41);
12) podjęcia czynności wymaganych do wykreślenia Biura z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
13) rozwiązania umów rachunku bankowego oraz przekazania środków pieniężnych pozostałych w kasie i na rachunku bankowym, po zaspokojeniu wierzycieli, na rachunek wydatków Ministerstwa Zdrowia.

§ 5.

Dyrektor Biura jest obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Z dniem 31 stycznia 2008 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5846 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.