nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w RadomiuDz.Urz.MZ.07.16.85 → z dnia 31 października 2007r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 16 i Nr 5 poz. 57, z 2005 r. Nr 18, poz. 98, z 2006 r. Nr 10, poz. 52 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 51) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Grójcu;
2) Terenowy Oddział w Kozienicach;
3) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
4) Dział Analiz Lekarskich;
5) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
6) Dział Dawców;
7) Dział Ekspedycji;
8) Dział Finansowo-Księgowy;
9) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
10) Dział Pobierania;
11) Dział Preparatyki;
12) Dział Spraw Personalnych;
13) Dział Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu;
14) Dział Zapewnienia Jakości;
15) Główny Lekarz Regionalnego Centrum.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5628 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.