nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowejDz.Urz.MZ.07.16.90 → z dnia 31 października 2007r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 października 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania
projektu standardu opieki okołoporodowej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu, osoby niezatrudnione w Ministerstwie Zdrowia wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu – Krystyna Czaplicka-Trojanowska – Naczelnik Wydziału Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącej Zespołu - Jan Kotarski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
3) Sekretarz Zespołu - Jolanta Czerbniak – główny specjalista w Wydziale Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
4) pozostali członkowie:
a) Grzegorz Bremborowicz – Kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii AM w Poznaniu,
b) Jerzy Figat – główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii,
d) Grażyna Iwanowicz-Palus – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych,
e) Aleksandra Jarosińska – główny specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
f) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
g) Urszula Kubicka – specjalistka ds. rzecznictwa i monitoringu Fundacji Rodzić po Ludzku,
h) Krzysztof Tomasz Niemiec – V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka,
i) Jan Oleszczuk – Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie,
j) Anna Otffinowska – Prezes Fundacji Rodzić po Ludzku,
k) Monika Przygucka – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
l) Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
m) Jerzy Szczapa – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,
n) Marta Szymankiewicz – Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii AM w Poznaniu,
o) Jan Wilczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w § 2, zapraszane przez Przewodniczącą Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu standardu opieki okołoporodowej.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca Zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącej Zespołu należy:
a) zwoływanie posiedzeń Zespołu,
b) prowadzenie posiedzeń Zespołu,
c) planowanie i organizowanie pracy Zespołu,
d) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

§ 6.

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej.

§ 7.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodnicząca Zespołu.
3. Przewodnicząca Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od wejścia w życie zarządzenia.

§ 8.

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia sprawujący nadzór merytoryczny nad Departamentem Zdrowia Publicznego.
2. Przewodnicząca Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, do zatwierdzenia opracowany projekt, o którym mowa w § 4.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217
i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5960 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.