nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce"Dz.Urz.MZ.07.16.83 → z dnia 31 października 2007r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych
Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce"


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” oraz Porozumieniem między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zadania wdrożeniowe Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwane dalej „zadaniami wdrożeniowymi”, w celu przyjęcia ich do realizacji, są przedkładane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia..

§ 2.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu akceptują wybranego, w drodze konkursu, Koordynatora Programu, zwanego dalej „Koordynatorem”.

2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) opracowywanie harmonogramów rocznych realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwanego dalej „Programem”;
2) współudział w wykonaniu i koordynowanie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych oraz zadań wdrożeniowych, obejmujące planowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją powyższych zadań;
3) odbiór wyników badań naukowych, prac rozwojowych i zadań wdrożeniowych po ich zakończeniu z wyjątkiem badań naukowych, prac rozwojowych i zadań wdrożeniowych wykonywanych przez Koordynatora;
4) przygotowanie propozycji zmian merytorycznych w sposobie realizacji Programu, w tym wprowadzania do Programu nowych zadań;
5) przygotowywanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Programu oraz sprawozdań z zarządzania Programem.

§ 3.

Koszty działalności Koordynatora, związane z realizacją zadań wdrożeniowych, są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

Poszczególne zadania wdrożeniowe, zgodne z załącznikiem do uchwały nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, są opracowywane przez Koordynatora, według załącznika „Projekt realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Projekt harmonogramu realizacji zadań wdrożeniowych na kolejny rok kalendarzowy Koordynator składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do końca listopada roku poprzedniego. Projekt harmonogramu dotyczącego roku 2007 Koordynator składa nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wyłonienia.

§ 6.

Wykaz zadań wdrożeniowych wraz z proponowaną wysokością środków finansowych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, stanowi podstawę do ich uwzględnienia w układzie wykonawczym do ustawy budżetowej w części 46 - Zdrowie.

§ 7.

Na realizację zadań wdrożeniowych finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia planuje się środki finansowe w części: 46 - Zdrowie, dział: 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 8.

Wszelkie zmiany Programu, które w sposób istotny mogą przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów, a obejmujące w szczególności modyfikację zakresu zadań, wprowadzenie nowych zadań i relokację środków pomiędzy zadaniami w ramach budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia albo ministra właściwego do spraw nauki, wymagają szczegółowego uzasadnienia sporządzonego przez Koordynatora i podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Programu.

§ 9.

Wybór ofert realizacji zadań wdrożeniowych nastąpi w drodze konkursu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

§ 10.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszcza się ogłoszenia o konkursach na wyłonienie Koordynatora oraz na wyłonienie wykonawców zadań wdrożeniowych Programu.

§ 11.

Przewodniczący Zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw nauki, którego zadaniem jest wyłonienie Koordynatora i wykonawców zadań Programu, zwanego dalej „Zespołem”, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o akceptację wyboru wykonawców zadań Programu oraz Koordynatora, dokonanego jako najkorzystniejsza oferta wraz z proponowaną wysokością środków finansowych.

§ 12

Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki wyboru wykonawców i Koordynatora dokonanego jako najkorzystniejsza oferta, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, podając nazwę Koordynatora oraz wykonawców zadania wdrożeniowego, wraz z przyznaną kwotą środków publicznych.

§ 13.

Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

§ 14.

Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert, Zespół przedstawia ministrom wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.

§ 15.

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia przekazuje środki finansowe wykonawcom zadań wdrożeniowych na podstawie zawartych umów. Każda umowa zostaje zawarta w pięciu egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze umowy pozostają w Ministerstwie Zdrowia (po jednym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji), jeden egzemplarz umowy otrzymuje Koordynator, dwa egzemplarze umowy przekazywane są do wykonawcy zadania wdrożeniowego.

§ 16.

Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji zadania wdrożeniowego w danym roku jest „Protokół zakończenia realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce””, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 17.

Rozliczenie się z realizowanych zadań wdrożeniowych polega na:
1) przedłożeniu przez wykonawcę zadania wdrożeniowego sprawozdania merytoryczno-finansowego;
2) dokonaniu przez Koordynatora odbioru zadania wdrożeniowego;
3) sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, w zakresie swoich kompetencji, rozliczenia merytoryczno-finansowego;
4) w przypadku zadań wdrożeniowych realizowanych przez Koordynatora, oceny i odbioru tych prac dokonuje Zespół, który przedstawia swoje stanowisko ministrowi właściwemu do spraw zdrowia ; Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 18.

Coroczne sporządzanie protokołu jest wymagane zarówno w odniesieniu do zadań wdrożeniowych realizowanych w okresie jednego roku albo wielu lat.

§ 19.

Brak przedłożenia przez wykonawcę dokumentów umożliwiających sporządzenie protokołu za rok poprzedni, powoduje zawieszenie realizacji zadania wdrożeniowego przez tego wykonawcę do czasu usunięcia uchybień, bądź wyłonienia nowego wykonawcy.

§ 20.

Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację zadań wdrożeniowych w danym roku budżetowym jest rozliczenie się z dotychczas realizowanych zadań w ramach Programu.

§ 21.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Załączniki do dokumentu : zal_2polsztserce_09112007.pdf zal_2polsztserce_09112007.pdf zal_3polsztserce_09112007.pdf zal_3polsztserce_09112007.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4900 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.