nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki18.12.2007r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2007 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 23 listopada 2007 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.kaczocha@mz.gov.plProjekt wersja z dnia 10.10.07 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...................... 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnikiNa podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobronoustroje komórkowe lub jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie, hodowle komórkowe oraz pasożyty wewnętrzne człowieka, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.”;
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca, w zakresie swojej właściwości, zapewnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233).”;
3) w § 8 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„1. Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo – badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu:”.

§ 2.

Pracodawca, który użył szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia, w celach diagnostycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o tym fakcie uwzględniającą dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


w porozumieniu :
MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1389, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.
UZASADNIENIE


Niniejszy projekt nowelizacji rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 222<>sup>1 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716). Z dotychczasowego brzmienia tego przepisu nie wynika jednoznacznie, że laboratoria diagnostyczne są zobowiązane zgłaszać informację o zamierzonym użyciu szkodliwego czynnika biologicznego do właściwego ze względu na swoją siedzibę inspektora sanitarnego. W związku z tym, w § 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia, po sformułowaniu „w celach naukowo – badawczych” dodano wyrazy „diagnostycznych”. Rozwiązanie takie eliminuje powyższe wątpliwości interpretacyjne i zapewni zwiększenie rygoru bezpieczeństwa w środowisku pracy, w którym występują szkodliwe czynniki biologiczne.

W projektowanym rozporządzeniu zamieszczono nowe brzmienie zakresowej definicji szkodliwych czynników biologicznych, ponieważ dotychczasowa definicja zawiera niewłaściwą kolejność elementów określających czynniki biologiczne.
Ponadto, w § 2 projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym, pracodawca, który użył szkodliwego czynnika biologicznego, zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia, w celach diagnostycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ma obowiązek przekazać właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informację o tym fakcie uwzględniającą dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja.
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na pracowników wykonujących pracę w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi i pracodawców zatrudniających tych pracowników. Ponadto, projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie również na laboratoria diagnostyczne.

2. Konsultacje społeczne:
Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie skonsultowana z następującymi podmiotami:
1. Centralnym Instytutem Ochrony Pracy;
2. Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
3. Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie;
4. OPZZ;
5. Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
6. NSZZ „Solidarność”;
7. Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP;
8. Radą Krajową Federacji Konsumentów;
9. Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych;
10. Naczelną Radą Lekarską;
11. Konfederacją Pracodawców Polskich;
12. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
13. Krajową Izbą Gospodarczą;
14. Instytutem Przemysłu Organicznego;
15. Instytutem Ochrony Środowiska,
a ponadto zostanie również, stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na budżet państwa oraz na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.
Projektowana regulacja zawarta w projekcie będzie miała korzystny wpływ na zdrowie pracowników.

7. Wpływ regulacji na środowisko.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na środowisko.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5363 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.