nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i ZdrowiaDz.Urz.MZ.07.17.93 → z dnia 14 listopada 2007r

ZARZĄDZENIE Nr
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i ZdrowiaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, zwaną dalej „Radą”
2. Rada działa na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości, w tym na rzecz realizacji „Narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej”.
3. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”.
4. Przed powołaniem Rady osoby określone w § 3 pkt 3 i 4 oraz 8 - 25 wyrażają zgodę na udział w pracach Rady.

§ 2.

Do zadań Rady należy, w szczególności:
1) działanie na rzecz zapobiegania nadwadze i otyłości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Białej Księgi Komisji Europejskiej pt. „Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością” oraz innych programów w tym zakresie;
2) określanie priorytetowych działań w zakresie promocji zbilansowanej diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz określanie kierunków ich realizacji w całym kraju;
3) opiniowanie i wspieranie inicjatyw tworzenia akcji, ruchów i koalicji na rzecz zdrowia publicznego, w tym promocji zachowań prozdrowotnych oraz w zakresie zapobiegania chorobom niezakaźnym wynikającym z nadmiernej masy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego;
4) działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia, zwłaszcza zbilansowanej diety i aktywności dla poszczególnych grup wiekowych, w szczególności w środkach masowego przekazu.

§ 3.

W skład Rady wchodzi 25 członków - po jednym przedstawicielu:
1) Ministerstwa Zdrowia;
2) Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
3) Ministerstwa Edukacji Narodowej;
4) Ministerstwa Sportu i Turystyki;
5) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
6) Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie;
7) Instytutu Matki i Dziecka;
8) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
9) Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie;
10) Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
11) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich;
12) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich;
13) Federacji Konsumentów;
14) Stowarzyszenia „Polska Federacja Producentów Żywności”;
15) Krajowej Unii Producentów Soków;
16) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”;
17) Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”;
18) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;
19) Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Markowych ProMarka;
20) Krajowej Rady Reklamy;
21) Stowarzyszenia Agencji Reklamowych SAR;
22) radiofonii i telewizji publicznej;
23) Towarzystwa Badań nad Otyłością;
24) Polskiego Związku Fitness & Wellness;
25) Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, któremu przewodniczy – jako Przewodniczący – Główny Inspektor Sanitarny.
2. W skład Prezydium Rady wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) 4 Wiceprzewodniczących, po jednym z:
a) urzędów administracji rządowej,
b) instytucji naukowych,
c) podmiotów reprezentujących przemysł żywnościowy,
d) innych podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady;
3) przewodniczący komitetów roboczych – o ile zostali powołani.
3. Kadencja Prezydium Rady trwa dwa lata. Członek Prezydium Rady może być odwołany przed upływem kadencji, w szczególności, gdy nie uczestniczy w jej pracach.
4. Sekretarzem Rady oraz Prezydium Rady, niebędącym członkiem tych organów, jest osoba wskazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego reprezentująca Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Sekretarz Rady nie bierze udziału w głosowaniach.

§ 5.

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister.
2. Prezydium Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 6.

1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium Rady.
4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady w charakterze ekspertów osoby spoza jej składu, którym nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.
6. Prezydium Rady, na wniosek co najmniej 4 członków Rady, powołuje komitety robocze do realizowania określonych zadań.
7. W pracach komitetów roboczych, poza przedstawicielami członków Rady, mogą brać również udział imiennie powołani, przez Prezydium, eksperci pełniący funkcję doradczą.

§ 7.

1. Uchwały Rady, Prezydium Rady oraz komitetów roboczych są podejmowane w drodze konsensusu.
2. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady, Prezydium Rady oraz komitetów roboczych określa regulamin pracy uchwalony przez Radę.
4. Rada, corocznie, w terminie do końca I kwartału roku następnego, składa Ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 8.

Z tytułu udziału w pracach Rady jej członkom oraz zaproszonym ekspertom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdów i diet.

§ 9.

1. Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2. Wydatki związane z działalnością Rady ponosi Główny Inspektorat Sanitarny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6622 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.